Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Korrigering 2014-02-21

AKU:s tabellpaket avseende undersysselsatta har korrigerats för såväl kvartal som år. I tabellerna görs en uppdelning efter heltid- respektive deltidssysselsatta som baseras på en fråga till urvalspersonerna. Denna fråga ställs dock inte till personer som kallas vid behov eller som arbetat tillfälligt under referensveckan. I och med uppdateringen av tabellpaketet görs nu en härledning av heltid respektive deltid för dessa personer genom faktiskt arbetade timmar. Förändringen leder till en ökning av antalet deltidssysselsatta med i genomsnitt 9,7 procent. Korrigeringen leder därmed också till en ökning i undergrupperna undersysselsatta som arbetar deltid och del deltidssysselsatta arbetssökande. Samtidigt görs en uppdatering av Grundtabell 29 och 34 samt Tilläggstabell 22 för åren 2005-2007 med ovanstående härledning för att få jämförbara serier avseende andelen heltidsarbetande i dessa tabeller. Uppdateringen leder endast till marginella förändringar.

Nytt bakgrundsfakta 2014-03-25 – Mätfelsstudie i AKU

En omfattande mätfelsstudie har genomförts i AKU. Studiens främsta syfte har varit att uppskatta storleken på mätfelen för undersökningens mest centrala variabler: arbetskraftsstatus och anknytningsgrad. I rapporten presenteras även orsaken till varför mätfelen uppstått. Rapporten om de skattade mätfelen och deras orsak ger ytterligare kunskap om hur säkra uppgifterna från AKU är. 

Nytt bakgrundsfakta 2014-02-13 – Metod för estimation

I Bakgrundsfakta 2014:1, Metod för estimation vid sammanslagning av urval med olika design i arbetskraftsundersökningarna, beskrivs det arbete som genomförts för att skapa en ny estimator i AKU.  Några metoder för sammanvägning av urval beskrivs med motivering till det slutliga valet av metod. Resultat för centrala arbetsmarknadsvariabler visas och jämförs med en tidigare estimator för att belysa precisionsförbättringar som den nya estimatorn medför.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2014

I februari 2014 var 4 648 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 51 000. Antalet arbetslösa uppgick till 433 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 154,9 miljoner per vecka, en ökning med 3,3 miljoner. För säsongrensade data visar trenden på relativt små förändringar för sysselsättningen och arbetslösheten.  Läs hela pressmeddelandet

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften 5080  (1000-tals pers.)

februari 2014
Förändring: 1,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Relativt arbetskraftstal 70,7  (Procent)

februari 2014
Förändring: 0,3 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta 4648  (1000-tals pers.)

februari 2014
Förändring: 1,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsättningsgrad 64,7  (Procent)

februari 2014
Förändring: 0,3 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa 433  (1000-tals pers.)

februari 2014
Förändring: 1,2 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet 8,5  (Procent)

februari 2014
Förändring: 0,0 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa i åldern 15-24 år 162  (1000-tals pers)

februari 2014
Förändring: 2,7 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet i åldern 15-24 år 25,8  (Procent)

februari 2014
Förändring: -0,6 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Andelen arbetslösa mer än sex månader (dvs. långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa) 30,0  (Procent)

februari 2014
Förändring: -3,6 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/am0401

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter