Arbetsmiljöundersökningar

En bra arbetsmiljö är viktig för en verksamhets effektivitet och för en god livskvalitet. SCB kan hjälpa er att kartlägga arbetsmiljön i er organisation.

SCB erbjuder arbetsmiljöundersökningar som skapas i nära samarbete med kunden. Datainsamlingen sker som en postenkät och/eller elektronisk enkät. Resultaten levereras i lättöverskådliga tabeller och diagram och om så önskas i en beskrivande rapport. En kortfattad beskrivning av undersökningen levereras alltid.

Nedan är några exempel på frågeområden som kan ingå i undersökningen. De beskriver framför allt den psykosociala arbetsmiljön. Dessa kan kompletteras med frågor om den fysiska arbetsmiljön och bakgrundsfrågor som till exempel kön, ålder, enhet och befattning.

  • Stressrelaterade faktorer: Frågor som mäter stressrelaterade faktorer handlar bland annat om arbetstakt, möjlighet att påverka och planera sitt arbete, övertid och stöd från chefer och arbetskamrater.
  • Konflikter, trakasserier, öppenhet i organisationen: I denna del ingår frågor om konflikter, våld eller hot om våld, kränkande särbehandling som till exempel mobbning och trakasserier. Här finns även frågor om möjlig­heten att framföra sina åsikter om arbetets organisation och uppläggning.
  • Arbetsorsakad ohälsa: För att mäta arbetsorsakad ohälsa finns frågor om besvär, svårigheter att sova och sjukfrånvaro som sätts i samband med arbetet. Här finns också frågor om olust och otillräcklighet med arbetsinsatsen.
  • Ledarskap: Exempel på områden som används för att beskriva ledarskapet är personalens förtroende för sina chefer, information, feedback, fördelning av arbetsuppgifter och tydliga mål.

SCB genomför den officiella arbetsmiljöundersökningen vartannat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Genom att väva in frågor från den officiella arbetsmiljöundersökningen ges en unik möjlighet att göra jämförelser med den svenska arbetsmarknaden. Många tabeller och diagram kan framställas med jämförande data från den officiella arbetsmiljöundersökningen.

Våra arbetsmiljöundersökningar vänder sig i första hand till organisationer och företag med minst 100 medarbetare. Välkomna att kontakta oss med din förfrågan.

Kortadress: http://www.scb.se/arbetsmiljoenkater

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter