Utlandsuppdrag - Statistiska centralbyrån

Utlandsuppdrag

Statistics Sweden - som är SCB:s internationella namn - är inte bara en av världens äldsta statistik­byråer, den är också en av de modernaste. Vi är i front­linjen när det gäller teknologi, metoder, kvalitet och tillförlitlighet.

Tjänsteexport …

Syftet med SCB:s tjänsteexport är att bedriva konsult­verk­samhet genom kunskaps­över­föring inom vårt kompetens­område på den inter­nationella marknaden utanför EU. Våra konsult­tjänster är efter­frågade av inter­nationella organ, nationella statistik­byråer och fack­ministerier som vill stärka sin kapacitet när det gäller att planera, producera och sprida statistik.

Våra mottagare/samarbets­parter återfinns främst i utvecklings‑ och transitions­länder i Afrika, Asien, Balkan, Öst­europa och i Latin­amerika.

Finansiärer är till största delen det svenska bistånds­organet Sida (Styrelsen för inter­nationellt utveck­lings­sam­arbete), men även EU, inter­nationella organisa­tioner och enskilda länder före­kommer som köpare av våra tjänster.

Under 2013 har 11 personer varit långtids­konsulter i SCB‑projekt utomlands. 268 korttids­uppdrag av varierande omfattning, från några dagar upp till 3‑4 veckor, har genomförts. 16 studie­besök från projekt­länderna togs emot inom olika delar av SCB eller annan statistik­ansvarig myndighet.

Tjänsteexporten administreras av ICO, International Consulting Office. ICO‑kansliet i Stockholm har 10 anställda.

… genom institutionssamarbete

Med institutionssamarbete avses ett långvarigt samarbete mellan två syster­organisa­tioner i olika länder. Genom samarbetet byggs en nära relation mellan byråerna och mellan enskilda tjänste­män i de båda länderna. Mottagar­organisa­tionen kan förlita sig på att det finns experter inom alla statistik­områden att tillgå. Viktigt i institutions­samarbete är att kunskaps­över­föringen prioriteras, så att mottagar­organisa­tionen på sikt själv kan driva verksam­heten vidare utan stöd.

Några viktiga element i vår samarbetsmodell är:

  • en eller flera långtidskonsulter på plats i mottagar­landet
  • korttidskonsulter som under några dagar upp till några veckor, på plats i mottagar­landet, bidrar med sina specialist­kunskaper inom ett specifikt område
  • en projektkoordinator på hemmaplan som svarar för samord­ningen mellan mottagaren, projektet och SCB
  • studiebesök från mottagarlandet till Sverige eller till annat land.

Kortadress: http://www.scb.se/ico

Kontakta oss

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter