Arbetsmiljö- eller medarbetarundersökning? - Statistiska centralbyrån

Arbetsmiljö- eller medarbetarundersökning?

I en arbetsmiljöundersökning kartläggs den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för att få en bild av nuläget och hitta områden där det kan finnas en risk för ohälsa och/eller olycksfall. SCB:s medarbetarundersökning mäter det upplevda arbetsklimatet för att peka på områden som genom ett förbättringsarbete ger nöjdare medarbetare.

SCB gör både arbetsmiljö- och medarbetarundersökningar. Båda typerna av undersökningar vänder sig till personal och behandlar bland annat frågor om arbetstillfredsställelse, informationsspridning, kompetensutveckling, arbetsledning, arbetsorganisation, stress och fysisk arbetsmiljö. I arbetsmiljöundersökningen ligger tonvikten på kartläggning av arbetsmiljön. En medarbetarundersökning lägger fokus på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.

Medarbetarundersökning – mäter det upplevda arbetsklimatet

SCB:s medarbetarundersökning hjälper er att utvärdera verksamheten på ett effektivt sätt. Vår analysmetod med Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) visar vilka områden som bör prioriteras i ett förbättringsarbete för att ni ska få nöjdare medarbetare. Exempel på ämnen i frågorna är delaktighet, information, samarbete, ledarskap, mobbning/trakasserier, jämställdhet och friskvård. Medarbetarundersökningar:

  • Mäter medarbetarnas värdering av sina arbetsförhållanden
  • Analyseras i modell med Nöjd-Medarbertar-Index
  • Ger förslag till områden att prioritera i ett förbättringsarbete
  • Jämförelsetal från olika branscher kan tillhandahållas

Arbetsmiljöundersökning – en kartläggning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön

I en arbetsmiljöundersökning inriktas frågorna på kartläggning och beskrivning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Frågor om arbetsbelastning, arbetsorsakad ohälsa och ledarskap, liksom om kränkande särbehandling (såsom mobbning och trakasserier) ingår ofta i undersökningen. En arbetsmiljöundersökning ger en mångfasetterad bild av arbetsmiljön och utgör en bra grund för åtgärder. Arbetsmiljöundersökningar:

  • Kartlägger och beskriver fysiska och psykosociala förhållanden i arbetsmiljön
  • Ger underlag för att förbättra arbetsmiljön
  • Kan ge resultat som går att jämföra med den officiella arbetsmiljöstatistiken

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter