Ekonomisk statistik efter ämnesområde - Statistiska centralbyrån

Ekonomisk statistik efter ämnesområde

Den ekonomiska statistiken uppdelad efter de ämnesområden som används för den officiella statistiken.

Arbetsmarknad

 • löner och arbetskostnader
 • sysselsättning och arbetslöshet
 • vakanser
 • arbetsmiljö och arbetsskador

Boende byggande och bebyggelse

 • bostadsbyggande
 • bygglov
 • byggnadskostnader
 • fastighetspriser

Finansmarknad

 • finansräkenskaper
 • finansmarknadsstatistik
 • aktieägarstatistik

Handel men varor och tjänster

 • omsättning i tjänstenäringar
 • omsättning enligt SCB:s momsregister
 • utrikeshandel med varor

Handel med varor och tjänster

Hushållens ekonomi

 • inkomster och inkomstfördelning
 • hushållens utgifter

Hushållens ekonomi

Informationsteknik

 • IT i företag
 • IT bland individer
 • Nationalräkenskaper

 • års- och kvartalsvisa nationalräkenskaper
 • regionalräkenskaper
 • utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa
 • aktivitetsindex

Näringsverksamhet

 • SCB:s företagsregister
 • näringslivets struktur
 • produktion, orderingång, leveranser, lager och kapacitetsutnyttjande i industrin
 • näringslivets investeringar
 • nystartade företag och konkurser
 • internationella företag
 • inkvartering
 • omsättning enligt SCB:s momsregister 

Offentlig ekonomi

 • taxeringsutfallet
 • kommunernas ekonomi
 • utfallet av statsbudgeten
 • statsskulden och statens nettolånebehov
 • välfärdstjänster i den ekonomiska statistiken

Priser och konsumtion

 • konsumentprisindex
 • prisindex i producent- och importled
 • tjänsteprisindex
 • byggnadsprisindex
 • faktorprisindex
 • hushållens utgifter, hushållens inköpsplaner

Transporter och kommunikationer

 • järnvägs-, luftfarts- och sjöfartsstatistik
 • kommunikationsvanor
 • vägstatistik
 • post- och telestatistik

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

 • forskning och utveckling inom olika sektorer
 • innovationsverksamhet
 • arbetskraftsprognosen
 • arbetskraftsbarometern

Utbildning och forskning

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00