Funktionella regioner, kommungrupper - Statistiska centralbyrån

Funktionella regioner, kommungrupper

Lokala arbetsmarknader

Avgränsas utifrån statistik över arbetspendling mellan kommuner.

Storstadsområden

Består av kommungrupperingar runt Stockholm, Göteborg, Malmö. Bygger på pendling, flyttning och samverkan i planeringsfrågor.

Tillväxtverket:s FA-regioner (Funktionella analysregioner)

Indelningen baseras främst på pendlingsstatistik från 2003, men även på utvecklingstendenser i resmönstren.

Sveriges kommuners och landstings (SKL:s) kommungruppsindelning

Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur.

A-regioner

Består av tätorter med omland, klassificerade med hjälp av data för befolkning och serviceutbud. Senast reviderat 1966. Används inte som officiell regional indelning idag.

H-regioner (Homogena regioner)

Klassificeringen utifrån kommunens folkmängd 2002-12-31. Används inte som officiell indelning idag. 

 Tabell (xls) 

Abonnera på indelningsändringar

Kostnadsfri e-postavisering när nya indelningar publiceras.

Kontakta oss

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter