Statistikansvariga myndigheter

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistikansvariga myndigheter

I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde. Den följande förteckningen bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen.


Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm
Tfn: 08-730 90 00
Fax: 08-730 19 67

Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Arbetsskador
Arbetsmiljö


Brottsförebyggande rådet

Box 1386, 111 93 Stockholm
Tfn: 08-401 87 00
Fax: 08-411 90 75
E-post: info@bra.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Brott
För brott lagförda personer
Kriminalvård
Återfall i brott


Centrala studiestödsnämnden

851 82 Sundsvall
Tfn: 060-18 60 00
Fax: 060-18 61 92

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Studiestöd


Domstolsverket

551 81 Jönköping
Tfn: 036-15 53 00
Fax 036-16 57 21
E-post: domstolsverket@dom.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Domstolarnas verksamhet


Ekonomistyrningsverket

Box 43 316, 104 30 Stockholm
Tfn: 08-690 43 00
Fax: 08-690 43 50
E-post: registrator@esv.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Utfallet av statsbudgeten


Finansinspektionen

Box 7831, 103 98 Stockholm
Tfn: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Finansmarknad:
Aktieägarstatistik
Finansräkenskaper
Finansiella företag utom försäkring
Försäkring


Försäkringskassan

103 51 Stockholm
Tfn: 08-786 90 00
Fax: 08-411 27 89
E-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Socialförsäkring:
Stöd till barnfamiljer
Stöd vid sjukdom och handikapp


Havs- och vattenmyndigheten

Box 11 930
404 39 Göteborg
Tfn: 010-698 60 00
E-post: havochvatten@havochvatten.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Miljö:
Havs- och vattenmiljö
Jord- och skogsbruk, fiske:
Fiske


Kemikalieinspektionen

Box 2, 172 13 Sundbyberg
Tfn: 08-519 411 00
Fax: 08-735 76 98
E-post: kemi@kemi.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Miljövård och naturresurshushållning:
Kemikalier; försäljning och användning


Konjunkturinstitutet

Box 3116, 103 62 Stockholm
Tfn: 08-453 59 00
Fax: 08-453 59 80
E-post: registrator@konj.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Priser och konsumtion:
Hushållens inköpsplaner


Kungliga biblioteket

Box 5039, 102 41 Stockholm
Tfn: 010-709 30 00
Fax: 010-709 39 25
E-post: kungl.biblioteket@kb.se

Ansvarar för officiell statistik på området 
Bibliotek


Medlingsinstitutet

Box 1236, 111 82 Stockholm
Tfn: 08-545 292 40
Fax: 08-650 68 36
E-post: info@mi.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Löner och arbetskostnader


Myndigheten för kulturanalys

har tagit över statistikansvaret som tidigare legat hos Statens kulturråd.

Box 120 30, 102 21 Stockholm
Tfn: 08-52 80 20 05
E-post: info@kulturanalys.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Kultur och fritid:
Kulturmiljövård
Muséer
Samhällets kulturutgifter
Studieförbund


Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Studentplan 3, 831 40 Östersund
Tfn: 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Nystartade företag
Internationella företag
Konkurser och offentliga ackord


Naturvårdsverket

106 48 Stockholm
Tfn: 08-698 10 00
Fax: 08-20 29 25
E-post: registrator@naturvardsverket.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Miljö:
Miljötillstånd
Miljöbalkens tillämpning
Avfall
Utsläpp


Pensionsmyndigheten

Box 38190, 100 64 Stockholm
Tfn: 0777-771 771

Ansvarar för officiell statistik på området
Socialförsäkring:
Stöd vid ålderdom


Riksgäldskontoret

103 74 Stockholm
Tfn: 08-613 45 00
Fax: 08-21 21 63
E-post: riksgalden@riksgalden.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Statlig upplåning och statsskuld


Skogsstyrelsen

551 83 Jönköping
Tfn: 036-35 93 00
Fax: 036-16 61 70
E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Miljö och sociala frågor i skogsbruket
Sysselsättning i skogsbruket
Produktion i skogsbruket


Socialstyrelsen

106 30 Stockholm
Tfn: 075-247 30 00
Fax: 075-247 32 52
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Hälso- och sjukvård:
Hälsa och sjukdomar
Hälso- och sjukvård
Dödsorsaker
Socialtjänst:
Individ- och familjeomsorg
Äldre- och handikappomsorg
Stöd och service till funktionshindrade


Statens energimyndighet

Box 310, 631 04 Eskilstuna
Tfn: 016-544 20 00
Fax: 016-544 19 00

Ansvarar för officiell statistik på området
Energi:
Tillförsel och användning av energi
Energibalanser
Prisutvecklingen inom energiområdet


Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping
Tfn: 036-15 50 00
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk:
Djurhälsa
Jordbrukets ekonomi
Jordbrukets produktion
Jordbrukets struktur
Sysselsättning i jordbruket
Prisutveckling i jordbruket
Vattenbruk


Statens skolverk

106 20 Stockholm
Tfn: 08-527 332 00
Fax: 08-24 44 20
E-post: registrator@skolverket.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Skolväsende och barnomsorg


Statistiska centralbyrån (SCB)

SCB, Stockholm
Box 24300
104 51 Stockholm
Tfn: 08-506 940 00
Fax: 08-661 52 61
E-post: information@scb.se

SCB, Örebro
701 89 Örebro
Tfn: 019-17 60 00
Fax: 019-17 70 80
E-post: information@scb.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Arbetsmarknad:
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Lönesummor
Sjuklöner
Vakanser och arbetslöshet
Arbetskraftsundersökningar
Befolkning:
Befolkningens storlek och förändringar
Befolkningens sammansättning
Befolkningsframskrivningar
Invandring och asylsökande
Bostäder och byggande:
Fastighetspriser och lagfarter
Fastighetstaxeringar
Bostadsbyggande och ombyggnad
Byggnadskostnader
Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
Handel med varor och tjänster:
Inrikeshandel
Utrikeshandel
Hushållens ekonomi:
Hushållens utgifter
Inkomster och inkomstfördelning
Levnadsförhållanden:
Levnadsförhållanden
Jämställdhet
Demokrati:
Allmänna val
Partisympatier
Miljö:
Miljöekonomi och hållbar utveckling
Markanvändning
Vattenanvändning
Gödselmedel och kalk
Nationalräkenskaper:
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet:
Näringslivets investeringar
Näringslivets struktur
Industriproduktionens utveckling
Industrins leveranser och order
Industrins lager
Industrins kapacitetsutnyttjande
Offentlig ekonomi:
Finanser för den kommunala sektorn
Taxering
Priser och konsumtion:
Konsumentprisindex
Prisindex i producent- och importled
Köpkraftspariteter
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader
Utbildning och forskning:
Forskning
Befolkningens utbildning


Sveriges lantbruksuniversitet

901 83 Umeå
Tfn: 018-67 10 00
Fax: 018-67 20 00
E-post: registrator@slu.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Skogarnas tillstånd och förändring


Tillväxtverket

Box 4044
102 61 Stockholm
Tfn: 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Inkvartering


Trafikanalys

Torsgatan 30
113 21  Stockholm
Tfn: 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Transporter och kommunikationer:
Bantrafik
Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor
Luftfart
Postverksamhet
Sjöfart
Televerksamhet
Vägtrafik
Kommunikationsvanor


Universitetskanslersämbetet

Box 7703, 103 95 Stockholm
Tfn: 08-563 085 00
Fax: 08-563 085 50
E-post: registrator@uka.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Högskoleväsende