Konjunkturlönestatistik - Statistiska centralbyrån

Konjunkturlönestatistik

Syftet med statistiken är att belysa lönenivån och dess föränd­ring över tiden. Statistiken används främst vid kon­junk­tur­bedöm­ningar och som under­lag vid analyser av kostnads‑ och kon­kur­rens­utveck­lingen i Sverige och inom EU. Huvud­användare är Kon­junk­tur­institutet (KI), Med­lings­institutet (MI) och Riks­banken. Andra externa användare är enskilda företag, vissa institut­ioner som univers­itet och arbets­marknadens parter.

Konjunkturlönestatistiken samlas in månadsvis för samtliga sektorer (kommun, landsting, stat och privat sektor) och redovisas ca 9 veckor efter under­sök­nings­månaden. Den privata sektorn undersöks som urval medan den offentliga sektorn total­under­söks. Statistiken redo­visar genom­snitt­liga timlöner (arbetare i privat sektor) och månads­löner samt föränd­rings­tal från mot­svarande månad före­gående år. Under­sök­ningen av den statliga sektorn skiljer sig något från de övriga genom att vara individ­baserad, vilket innebär att resultat kan redo­visas uppdelat efter bland annat kön och hel‑/del­tids­arbete.

Konjunkturlönestatistiken för den privata sektorn ligger även till grund för Arbetskostnadsindex (AKI) och Labour Cost Index (LCI).

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter