Användarråd - Statistiska centralbyrån

Användarråd

SCB har för närvarande nio användarråd. För samtliga användarråd gäller att de har inrättats genom beslut av general­direktören vid SCB, som också har beslutat om användar­rådens ordförande och övriga ledamöter. Användar­råden har externa ordföranden och består därutöver av cirka tio ledamöter.

Syftet med användarråden, som funnits i denna form sedan 2001, är att skapa ett system med organiserade användar­kontakter för att löpande ge SCB kunskap om nya och förändrade statistik­behov och för att få förankring för förändringar i statistiken hos viktiga användare. Användar­råden bildar ett slags nätverk för information, varigenom SCB får spridning och respons på idéer och planer. De har en aktiv roll i prioriterings- och uppföljnings­frågor samt en rådgivande funktion till SCB. Genom SCB:s försorg får användarrådets ledamöter för kännedom tillgång till över­gripande information, såsom årsredo­visning, verksamhets­plan, budget­underlag m.m.

Användarråden har varje år 2-4 möten vardera. Diskussionerna dokumenteras och årligen lämnas en verksamhets­rapport. Verksamhets­rapporterna utgör underlag för bl.a. redovisning av användar­rådens verksamhet i SCB:s års­redovisning.

SCB:s generaldirektör har beslutat om instruktioner för användarråden rörande funktion, förordnanden och dokumentation. Dessa instruktioner framgår av respektive användarråds webbsida.

SCB:s användarråd

Kortadress: http://www.scb.se/anvandarrad

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter