Nämnden för konsumentprisindex

Till SCB och KPI är knuten en särskild nämnd, Nämnden för konsumentprisindex. Nämndens uppgifter och sammansättning regleras i instruktionen (2007:762) för SCB. Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.

Ordförande och de andra ledamöterna förordnas av SCB, en efter förslag av Sveriges riksbank, en efter förslag av Konjunkturinstitutet och en efter förslag av Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Av de övriga ledamöterna ska tre besitta sådan vetenskaplig skicklighet, att de sammantaget har kompetens inom ämnesområdena nationalekonomi och statistik.

Nämnden ska handlägga frågor om beräkningar av KPI och därvid avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna samt främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av KPI.

Nedanstående ledamöter och ersättare är förordnade i Nämnden för konsumentprisindex t.o.m. den 31 december 2015.

Ledamöter Ersättare

Folke Carlsson, ordförande,
Statistiska centralbyrån

 

Vakant

Vakant

Stefan Palmqvist,
Sveriges Riksbank

Mårten Löf,
Sveriges Riksbank

Marcus Mossfeldt,
Konjunkturinstitutet

Fredrik Paues,
Konjunkturinstitutet

Isabelle Wedin,
Försäkringskassan

Tommy Lowén,
Pensionsmyndigheten

David Edgerton,
Professor,
Nationalekonomiska inst.,
Lunds universitet

Dick Durevall,
Professor,
Inst. för nationalekonomi med statistik,
Handelshögskolan,
Göteborgs universitet

Hans Wijkander,
Professor,
Nationalekonomiska inst.,
Stockhoms universitet

Ann-Charlotte Ståhlberg,
Professor,
Institutet för social forskning (SOFI),
Stockholms universitet

Sune Karlsson,
Professor,
Handelshögskolan,
Örebro universitet

Sofia Lundberg,
Universitetslektor,
Handelshögskolan,
Umeå universitet

Jörgen Dalén,
Fil. dr,
Statistikkonsult

Randi Johannessen,
Statistisk sentralbyrå,
Norge

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter