Regelverk och samråd - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regelverk och samråd

I förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken regleras vilka som är statistik­ansvariga myndigheter samt vilka statistik­områden respektive myndighet ansvarar för. Inom vissa statistik­områden finns särskilda regelverk som ålägger uppgifts­lämnare att lämna uppgifter. Lagen (2001:99)  om den officiella statistiken reglerar vilka uppgifter som statistik­ansvariga myndigheter får samla in från närings­idkare och kommuner med uppgifts­skyldighet.

Lagar som skyddar uppgiftslämnaren

Uppgifter som lämnas till den officiella statistiken är skyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400) . Det innebär bl.a. att uppgifterna används endast i syfte att producera statistik eller för forskning.

SCB:s policy är att SCB endast lämnar ut uppgifter i avidentifierad form, dvs. det framgår inte vem uppgifterna avser. Det måste alltid stå klart att uppgifterna inte kan medföra skada eller men för berörda för att uppgifter skall kunna lämnas ut från SCB.

Hos SCB finns en säkerhets­organisation som utfärdar särskilda säkerhets­föreskrifter. Föreskrifterna innebär en känslighets­klassning av olika material. Grunderna för klassningen bygger på sekretess­lagen och person­uppgifts­lagen.

Sekretesskyddade uppgifter får inte heller röjas för annan tjänsteman inom SCB om denne inte har behov av uppgifterna i tjänsten.

Samråd

Inför varje ny undersökning eller förändring i en gammal undersökning måste statistik­ansvariga myndigheter enligt förordningen (1982:668)  om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från närings­idkare och kommuner, samråda med den organisation som företräder närings­idkarna eller kommunerna som ska lämna uppgifterna. Dessa är Närings­livets regel­nämnd, NNR, respektive Sveriges kommuner och landsting, SKL. Samrådet omfattar bl.a. vilka uppgifter som ingår i under­sökningen, tidpunkt för genom­förandet, urvalets storlek och kostnader för uppgifts­lämnarna.

Näringslivets regelnämnd arbetar för att begränsa myndigheternas uppgifts­krav på företag. Nämnden ska även verka för att regler som berör företag är få, enkla och stabila. Medlemmar i NNR är 16 olika näringslivs‑ och bransch­organisationer.

Sveriges kommuner och landsting är en arbetsgivar‑ och intresse­organisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.