Jordbruk och boskapsskötsel 1865–1911 (BiSOS N) - Statistiska centralbyrån

Jordbruk och boskapsskötsel 1865–1911
(BiSOS N)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jord­bruk och boskaps­skötsel

Serien utgavs i två parallella underserier:

Hushållningssällskapens berättelser jämte samman­drag 1865–1911

Berättelserna från Hushåll­nings­sällskapen i länen jämte samman­drag publi­cerades år­ligen av Statistiska central­byrån 1867–1812.

Bland uppgifter som finns med kan nämnas förbruk­ning av säd och potatis till bränn­vins­bränning, in‑ och ut­försel af spann­mål, Kungl. Maj:ts om­döme och Hushåll­nings­säll­skapens all­männa omdömen om skörden, skörde­resultat, jord­förbätt­ringar samt under­hållna kreatur i jäm­förelse med folk­mängden.

Sammandrag av årsväxt­berättelser 1874–1910

Särskilda sammandrag av Kungl. Maj:ts befallnings­havandes årsväxt­berätt­elser publi­cerades år­ligen av Statistiska central­byrån 1874–1910. I dess fanns samman­drag av Kungl. Maj:ts befall­nings­havandes och av läns­styrelsernas omdömen om årets skörd.

Senast uppdaterad 2013-12-10

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter