Registerdata för integration - Statistiska centralbyrån

Registerdata för integration

SCB fick genom ett regerings­beslut 5 februari 2009 uppdraget att redovisa register­statistik för att belysa utveck­lingen av integration på nationell och lokal nivå.

I uppdraget ingår att redovisa variabler/nyckeltal inom områdena arbets­marknad, demografi, trans­fereringar, inkomst, boende, flytt­mönster, utbild­ning, hälsa samt val och valda. Redovis­ning ska ske för hela riket, länen och kommunerna, för de stads­delar som omfattades av lokala utveck­lings­avtal (LUA) och de stads­delar som omfattas av urbant utveck­lings­arbete (URB) från och med 2012.

Variablerna redovisas i Statistik­databasen uppdelade efter bak­grunds­variabl­erna kön, ålder, utbild­nings­bak­grund, födelse­region, vistelse­tid och skäl till invand­ring. För regionala nivåerna riket och län kan kön kombineras med övriga bak­grunds­variabler. Data finns publicerade fr.o.m. 1997 och uppdateras kontinuer­ligt. Vissa data, bland annat avseende befolk­nings­utveck­lingen i berörda stads­delar, åter­finns i HTML‑format.

Variablerna har konstruerats för att i möjligaste mån spegla en föränd­ring mellan två mättid­punkter, men även för att jämföra områden vid samma mättill­fälle. Merparten av variablerna utgörs av andels­mått, men det före­kommer även variabler relaterade till pris­basbelopp.

Läs mer om bakgrunden till uppdraget

Tillgänglig statistik i Statistik­databasen

Under Om statistiken redovisas information om de olika variabler som ingår i respektive område, samt information om den regionala indel­ningen och övriga bak­grunds­variabler.

Statistik redovisad i Statistik­databasen, med inriktning mot:

Arbetsmarknaden

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Demografi

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Transfereringar

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Inkomst

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Boende

Utbildning

Hälsa

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Val och valda

Övriga tabeller

Aktuellt

Den 23 juni 2014 uppdaterades statistiken med uppgifter avseende 2012 relaterat till bland annat områdena inkomster och transfereringar.

Kontakta oss

Håkan Sjöberg
019-17 60 55
registerdataintegration@scb.se 

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter