Så funkar det

Idag har vi dålig kunskap om hur hushållen är samman­satta, och vilken typ av lägen­het hus­hållen bor i.

Statistik om hus­håll, boende och bostäder utgör en av de grund­läggande kunskap­erna som behövs om ett sam­hälle. Det är viktigt för att besluts­fattare, allmänhet och forskare ska få kunskap om rådande för­håll­anden på nationell, regional och kommunal nivå.

2006 beslutade regeringen att ge Lant­mäteriet i uppdrag att inrätta ett lägen­hets­register. Skatte­verkets upp­gift har varit att genom­föra folk­bok­föring på lägen­het medan Statistiska central­byrån ska producera statistik över hus­håll, boende och bostäder.

Nedan följer en beskrivning av hur arbetet med upp­bygg­naden av lägen­hets­registret och folk­bok­föring på lägen­het har genom­förts samt hur det fort­löpande arbetet sköts.

1. Lantmäteriet samlar in uppgifter till lägen­hets­registret

  • Lantmäteriet har samlat in uppgifter från ägare till fler­bostads­hus och vissa små­hus. För de flesta små­husen, (ett småhus med endast en bostad på fastig­heten), har upp­gifterna hämtats från fastig­hets­registret. Fastig­hets­ägaren har då inte behövt lämna några uppgifter.
  • Lantmäteriet har fastställt unika lägen­hets­nummer för varje lägen­het. Varje lägen­het, som finns i en entré med flera lägen­heter, ska ha ett unikt lägen­hets­nummer. Lägen­hets­numren består av fyra siffror varav de två första avser vånings­plan och de två sista siff­rorna avser läget på vånings­planet.

Våren 2010 var stora delar av arbetet med insamlingen klart.

2. Fastighetsägare rapporterar in upp­gifter

  • Fastighetsägarna ska informera de boende om lägen­hets­numren och skylta lägen­hets­numren på väl synlig plats i byggnaden.
  • Fastighetsägarna ska löpande rapportera in föränd­ringar, till exempel upp­gifter om ny­bygg­nad, om­bygg­nad och rivning, till kommunen.

Under insamlings­perioden har fastig­hets­ägare till fler­bostads­hus och vissa små­hus rapport­erat in upp­gifter om sitt bostads­bestånd direkt till Lantmäteriet.

3. Kommunen uppdaterar lägenhets­registret

  • Varje trappuppgång/entré måste ha en unik adress. För att lägen­hets­regist­ret och folk­bok­för­ingen på lägen­het ska bli rätt, har alla adresser kontroll­erats och ändrats av kommunen om det inte funnits en unik adress.
  • Kommunen håller löpande lägen­hets­regist­ret aktuellt genom de upp­gifter de får från fastig­hets­ägarna.

4. Skatteverket folkbokför på lägenhet

  • Skatteverket ansvarar för att de som bor i fler­bostads­hus blir folk­bok­förda på lägen­het. För dem som bor i små­hus har det inte blivit någon föränd­ring gällande folk­bok­föringen.
  • Skatteverket håller folk­bok­för­ingen på lägen­het aktuell via flytt­nings­anmälan.

5. Boende meddelar sitt lägenhets­nummer

  • Boende i lägenhet har fått besvara Skatte­verkets brev med för­frågan om lägen­hets­nummer.
  • Vid eventuell flyttning meddelas det nya lägen­hets­numret via flytt­nings­anmälan.

Kontakta oss

Designelement

© 2008 SCB | SCB, Box 24 300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | scb@scb.se