Valen 2010 i interaktiv kartform

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Valen 2010 i interaktiv kartform

Hur många röster fick Alliansen i valdistriktet mellersta Ryd i Linköping där 95 procent av de röst­berätt­igade var under 30 år? Hur stort stöd hade de rödgröna i N Fäladen, Kämnärs­rätten i Lund där över 90 procent hade efter­gymnasial utbildning? Hur röstade man i Silverdal, Sollentuna som hade landets högsta median­inkomst? Det är några frågor som kan besvaras med hjälp av SCB:s inter­aktiva kartor för 2010 års allmänna val.

Valresultat 2010

Resultaten från valen till riksdag, lands­tings- och kommun­full­mäktige, samt ett antal bakgrunds­variabler, redovisas efter val­distrikt. Ett val­distrikt är ett geografiskt indelat röst­nings­område. Varje kommun är indelad i val­distrikt och i varje val­distrikt finns en val­lokal. Alla röst­berätt­igade hör till ett specifikt val­distrikt. I ett medel­stort val­distrikt finns mellan 1 000‑2 000 personer med i röst­längden. Vid de allmänna valen 2010 fanns det totalt 5 668 val­distrikt (i valet till lands­tings­full­mäktige exkluderas Gotland och antalet valdistrikt var i detta val 5 629).

Valresultaten som redovisas på kartorna är de som fast­ställdes efter val­dagen den 19 september. För statistik från omvalen till full­mäktige i västra Götalands läns landsting, samt till kommun­full­mäktige i Örebro hänvisas till rapporterna Allmänna valen 2010, Del 2 och Del 3.

Följande uppgifter kan redovisas efter val­distrikt på kartorna:

Röstandelar för de politiska partierna: Moderaterna (M), Center­partiet (C), Folk­partiet (FP), Krist­demo­kraterna (KD), Miljö­partiet (MP), Social­demo­kraterna (S), Vänster­partiet (V), Sverige­demo­kraterna (SD) och för övriga partier samman­taget (ÖVR).

  • Röstandelar för Alliansen (M+C+FP+KD) och röst­andelar för de Röd­gröna (MP+S+V).
  • Valdeltagande (andel röstande bland de röst­berätt­igade, inkluderar ogiltiga och blanka röster).
  • Andel röstberättigade uppdelat i fyra ålders­grupper (–29 år, 30–49 år, 50–64 år och 65– år).
  • Antal röstberättigade (antalet utlands­svenskar sär­redo­visas för riks­dags­valet och röst­berätt­igade utländska med­borgare sär­redo­visas för val till kommun‑ och lands­tings­full­mäktige).
  • Medianinkomst (avser den samman­räknade förvärvs­inkomsten för de röst­berätt­igade. Kapital­inkomst ingår inte i begreppet). Baseras på röst­längden och Inkomst‑ och taxer­ings­registret (IoT) avseende år 2009.
  • Andel utlandsfödda. Baseras på uppgifter från röst­längden och Registret över total­befolk­ningen (RTB).
  • Andel högutbildade (avser andel röst­berätt­igade med någon avslutad efter­gymnasial utbild­ning). Baseras på röst­längden och Utbild­nings­registret per 1 januari 2010.

En mindre andel förtidsröster, huvud­sakligen röster avgivna under valdagen, kan inte hänföras till enskilda val­distrikt. Dessa röster ingår därmed inte i de redo­vis­ningar som görs här. Det innebär bland annat att valdel­tagandet per val­distrikt under­skattas något. Dessa sent avgivna förtids­röster utgör dock endast 2‑3 procent av det totala antalet avgivna röster.