Fångvården 1838–39 och 1847–1858 - Statistiska centralbyrån

Fångvården 1838–39 och 1847–1858

Titel: Styrelsens öfver fängelser och arbets­inrätt­ningar i riket under­dåniga berätt­else om fång­vården.

Styrelsens över fängelser och arbets­inrätt­ningar i riket under­dåniga berätt­else om fång­vården inne­håller statist­iska upp­gifter i rikets län om fång­vårdens alla förvalt­nings­grenar. Den under­dåniga berätt­elsen är indelad i:

  1. Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmän­het, samt sär­skildta slag deraf
  2. Förhållandet inom Fängelserne och Krono‑Arbets‑Corpsen, samt verk­ning­arne af det der­städes använda behand­lings­sätt
  3. Religionsvården
  4. Helsovården
  5. Fängelse-Byggnademe
  6. Fångars och Krono‑Arbets­karlars bekläd­nad och under­håll m.m.
  7. Fångars och Krono‑Arbets­karlars syssel­sätt­ning, samt verkan deraf till minsk­ning i Statens ut­gifter för deras underhåll
  8. Inkomster och utgifter vid Fängelserne och vid Krono‑Arbets‑Corpsen.

Senare statistik

Se även

Senast uppdaterad 2014-04-24 | Kortadress: http://www.scb.se/fangvarden1838-39och1847-1858

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter