Rättsväsendet 1830–1856 - Statistiska centralbyrån

Rättsväsendet 1830–1856

Sammanfattande serietitel: Justitie-stats-ministerns under­dåniga berätt­else till Kongl. Maj:t.

Justitiestatsministerns under­dåniga berättelse för åren 1830–1856 utgavs i två serier. En samman­fatt­ning av utgiv­ningen finns i första volymen av efter­följ­aren Bidrag till Sveriges officiella statistik B (BiSOS B).

Justitie-stats-ministerns under­dåniga berätt­else till Kongl. Maj:t an­gående civila rätte­gångs­ärendena och brott­målen i riket 18301856

Innehåller brottmål och civila rätte­gångs­ärenden i Sverige. För­håll­andet mellan brottens beskaff­enhet och före­komsten i de olika länen redo­visas i serien. Andra variabler kan vara: "ålder, här­komst, egenskap af gifte eller ogifte, stånd eller yrke, christen­doms­kunskap samt födelse­ort, hem­vist" och kön.

Justitie-stats-ministerns under­dåniga berätt­else till Kongl. Maj:t om för­håll­andet med den å landet lag­farna egen­dom samt med­delade och dödade inteck­ningar 1833–1856

Innehåller lagfarna egendomar och inteck­ningar. Här kan man bland annat följa från och till vilka stånds­klasser fast egen­dom flyttats.

Senare statistik

Se även

Senast uppdaterad 2014-09-16 | Kortadress: http://www.scb.se/rattsvasendet-1830-1856

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter