Löner 1929–2003 - Statistiska centralbyrån

Löner 1929–2003

1929 börjar Socialstyrelsen att i serien Lönestatistisk årsbok för Sverige ge ut statistik över löneförhållanden. Publikationen, som ges ut inom Sveriges officiella statistik, samlar lönestatistik för olika yrkesgrupper inom den privata sektorn.

Tidigare statistik om löner gavs ut i sporadiska publikationer, samt från 1912 inom Sociala meddelanden.

I början av 1960‑talet får SCB ansvaret för Lönestatistiken, som kontinuerligt byggs ut och fortsätter att utvecklas. Länge ges statistiken ut i ett stort antal serier, detta på grund av att både insamlingsmetoder som redovisning av löneformer skiljer sig för de olika delarna av arbetsmarknaden.

Fortsatt utvecklingsarbete leder till att SCB i början av 1990‑talet kan redovisa löner för hela arbetsmarknaden på ett enhetligt sätt och med samma lönebegrepp – månadslön. Statistiken samlas i en enda publikation: Lönestatistisk årsbok, som omfattar statistik till och med 2003. Efteråt redovisas löner inom ämnesområde Arbetsmarknad i Statistikdatabasen.

I lönedatabasen hittar du information om genomsnittlig månadslön för vissa yrkesgrupper. Lönen som redovisas är grundlön plus fasta och rörliga tillägg. Statistiken är uppdelad efter kön kombinerad med utbildningsgrupp, åldersgrupp eller sektor. Närmast föregående års löner visas i lönedatabasen.

Samtliga filer är i pdf‑format.

Löner privat sektor 1929–1990

Löner offentlig sektor. Statsanställda 1954–1992

Löner offentlig sektor. Kommunal personal 1968–1991

Löner privat och offentlig sektor 1982–2003

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter