På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sveriges officiella statistik

Enligt lag ska det finnas officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken.

Den officiella statistiken regleras genom Lag (2001:99)  och Förordning (2001:100)  om den officiella statistiken. I lagen framgår bland annat att:

  • officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning
  • den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig
  • individbaserad officiell statistik vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta
  • när officiell statistik publiceras ska den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller med den här symbolen:

 Symbolen för Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken är indelad i 22 ämnesområden och 108 statistikområden, efter beslut av regeringen.

Vem beslutar om vad när det gäller den officiella statistiken?

Regeringen beslutar om vilka ämnesområden och statistikområden som det ska finnas officiell statistik för. Ett ämnesområde innehåller minst ett statistikområde. Regeringen beslutar även om vilka myndigheter som vara statistikansvariga myndigheter. I Sverige finns 27 myndigheter som regeringen har utsett att ansvara för officiell statistik inom sina respektive områden.

Den statistikansvariga myndigheten ansvarar i sin tur för statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde. Vissa myndigheter har fler än ett område. Det är bara de statistikansvariga myndigheterna som kan ansvara för officiell statistik. Myndigheten bestämmer vilka variabler och objekt som ska undersökas och i slutändan redovisas. Det är även myndigheten som avgör vilka metoder som ska användas för att få fram statistik till önskad kvalitet.

Regeringens åtagande om att skapa förtroende för statistiken

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009, i lydelsen enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2015/759, om europeisk statistik ska medlemsländerna och kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder i syfte att upprätthålla förtroendet för europeisk statistik. Enligt artikel 11.4 i nämnda förordning ska medlemsländerna offentliggöra ett åtagande om att skapa förtroende för statistiken. Regeringen beslutade den 14 september 2016 budgetpropositionen för år 2017. I propositionen redogör regeringen för sitt åtagande om att skapa förtroende för statistiken, se länk nedan till åtagandet. Det konstateras att upprätthållandet av förtroendet för statistiken kräver att systemet för den officiella statistiken utvecklas vidare. Samordningen av statistiksystemet kan stärkas. Likaså kan kvalitetsuppföljningen av statistiken stärkas.

Vidtagna åtgärder
I syfte att stärka samordningen av statistiksystemet och kvalitetsuppföljningen har bl.a. följande åtgärder enligt åtagandet vidtagits av regeringen

  • Samma kvalitetskriterier infördes år 2013 i den nationella statistiklagstiftningen, 2001:99, som i den europeiska. Dessa är relevans, noggrannhet, aktualitet, punktlighet, tillförlitlighet, jämförbarhet och samstämmighet.
  • En ny förordning med instruktion för SCB antogs i juni 2016. Den innehåller ett tydliggörande av SCB:s ansvar för samordningen: SCB utses formellt till nationell statistikbyrå och är därmed ansvarig för att samordna den europeiska statistiken i enlighet med EU:s statistikförordning. SCB ansvarar även för samordningen av systemet för den officiella statistiken. Vid myndigheten finns ett råd för den officiella statistiken. Antalet ledamöter i rådet har utökats och rådet ska bistå SCB vid utförandet av sina samordningsuppgifter.
  • Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har ändrats så att alla myndigheter ansvariga för officiell statistik nu ska utvärdera kvaliteten i den officiella statistik som respektive myndighet ansvarar för. SCB får meddela föreskrifter om verkställighet av utvärderingarna. SCB ska också årligen lämna en rapport till regeringen med en analys av dessa utvärderingar.

Regeringens bedömning

Regeringen bedömer att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att säkra allmänhetens förtroende för statistiken och uppfyller de krav som ställs i förordningen om europeisk statistik.
Regeringen kommer att följa utvecklingen och är beredd att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att upprätthålla förtroendet för statistiken.

Regeringens åtagande om att skapa förtroende för statistiken (pdf)

Statistiksystemet och statistiknätverket

SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken. I systemet ingår bland annat de 27 statistikansvariga myndigheterna och Rådet för den officiella statistiken. Även den officiella statistiken och det som behövs för att ta fram och publicera den ingår i systemet, till exempel produktionssystem och databaser.

De statistikansvariga myndigheterna bildar tillsammans ett nätverk. Varje myndighet, däribland SCB, publicerar sin statistik på den egna webbplatsen. Från SCB:s webbplats nås all officiell statistik på de olika webbplatserna via länkar. Du kan också nå all officiell statistik från de andra myndigheternas statistiksidor. Statistiknätverket gör det lättare att snabbt hitta statistik oavsett på vilken myndighets webbplats du befinner dig.

Kortadress: http://www.scb.se/sos