Utbildning och forskning - Statistiska centralbyrån

Utbildning och forskning

Statistiken belyser hela utbildningsväsendet i Sverige: förskola, grundskola, gymnasieskola, olika former av vuxenutbildning, högskoleutbildning och forskning samt övergången från skola till arbetsliv. SCB har också en omfattande uppdragsverksamhet - dvs. skräddarsydda statistikprodukter som betalas av användarna /kunderna - i anslutning till produktionen av den officiella statistiken.


Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Analyser om utbildning och arbetsmarknad SCB
Arbetskraftsbarometern SCB
Sysselsättningsprognos SCB
Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad SCB

Befolkningens utbildning

Befolkningens studiedeltagande SCB
Befolkningens utbildning SCB
Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) SCB
Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter SCB
Distansutbildning i högskolan SCB
Elevpaneler för longitudinella studier SCB
Folkhögskolan vår- och höstterminen SCB
Folkhögskoleuppföljning SCB
Forskarexaminerades arbetsmarknad SCB
Förskollärare SCB
Gymnasieungdomars studieintresse SCB
Högskolestuderandes levnadsvillkor SCB
Högutbildade utrikes födda SCB
Högutbildades arbetsmarknad SCB
Inträdet på arbetsmarknaden SCB
Kostnader för utbildningsväsendet SCB
Lärarförsörjningen SCB
Nybörjare i komvux SCB
Personalutbildningsstatistik SCB
Svensk utbildning i internationell statistik SCB
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan SCB
Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning SCB
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning SCB
Utbildningsstatistisk årsbok SCB
Utländska doktorander 2013 SCB
Verksamhet efter utbildning SCB
Vuxnas lärande SCB
Övergång gymnasieskola-högskola SCB

Forskning

Forskning och utveckling i offentlig sektor SCB
Forskning och utveckling i Sverige - översikt, internationella jämförelser mm SCB
Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn SCB
Forskning och utveckling inom företagssektorn SCB
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn SCB
Innovationsverksamhet i Sverige SCB
Statliga anslag till forskning och utveckling SCB

Högskoleväsende

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå Universitetskanslersämbetet
Ekonomisk statistik för universitet och högskolor Universitetskanslersämbetet
Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Universitetskanslersämbetet
Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå Universitetskanslersämbetet
Internationell studentmobilitet i högskolan Universitetskanslersämbetet
Personal vid universitet och högskolor Universitetskanslersämbetet
Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Universitetskanslersämbetet
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Universitetskanslersämbetet
Utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor Universitetskanslersämbetet
Årsrapport för universitet och högskolor Universitetskanslersämbetet

Skolväsende och barnomsorg

Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober Skolverket
Barn, elever och personal riksnivå - Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning Skolverket
Fritidshem: Elever och personal per 15 oktober Skolverket
Förskola: Barn och personal per 15 oktober Skolverket
Grundskolan: betyg årskurs 6 Skolverket
Grundskolan: elever per 15 oktober Skolverket
Grundskolan: slutbetyg Skolverket
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober Skolverket
Gymnasieskolan: elever per 15 oktober Skolverket
Gymnasieskolan: Sökande och antagna Skolverket
Gymnasiets betygsuppgifter Skolverket
Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat Skolverket
Kostnader för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning Skolverket
Kostnader riksnivå - Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning Skolverket
Nationella prov gymnasieskolan: resultat Skolverket
Nationella prov årskurs 3: resultat Skolverket
Nationella prov årskurs 6: resultat Skolverket
Nationella prov årskurs 9: resultat Skolverket
Pedagogisk personal (lärarregistret) Skolverket
Specialskolan: elever per 15 oktober Skolverket
Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat Skolverket
Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Skolverket
Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat Skolverket
Utbildningsresultat riksnivå - Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Del 1 Skolverket

Studiestöd

Beviljning av studiestöd Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Återbetalning av studiestöd Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter