Till innehåll på sidan

Kust

Undersökningar om Kust

Bebyggd mark i strandnära lägen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver i vilken omfattning som kustområden och stränder är påverkade av bebyggelse. Statistiken innehåller uppgifter om hur stora kust- och strandområden som är påverkade av bebyggelse samt antal byggnader som är kust- och strandnära, det vill säga byggnader som ligger inom 100 meter från vattnet.

Bebyggelse, Kust, Markanvändning, Strandskydd

Kust, stränder och öar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver befolknings- och bebyggelsestruktur längs kusterna, på öar samt längs stränder och vattendrag. Uppgifter som redovisas är bland annat kust- och strandlängd, antal öar samt befolkning och byggnader på öar och längs vatten.

Bebyggelse, Befolkning, Kust, Öar

Bebyggd mark i områden enl. Naturresurslagen/Miljöbalken

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver hur bebyggelsen utvecklats inom områden av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel, sedan bestämmelserna trädde i kraft 1987. Statistiken har tagits fram som en engångsstudie och någon uppföljning är inte planerad.

Bebyggelse, Fritidshus, Kust, Miljöbalken, Riksintresse

Kust och hav – Miljötillstånd: Tillförsel av kväve och fosfor till kusten

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar tillförsel av fosfor respektive kväve från svenska vattendrag uttryckt som ton per år till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Hav, Kust