Till innehåll på sidan

Bebyggelse

Undersökningar om Bebyggelse

Markanvändningen i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en samlad beskrivning av hur marken i Sverige utnyttjas för olika ändamål och hur markutnyttjandet har förändrats över tid. Bland annat redovisas uppgifter om hur stora arealer mark som används för jordbruk, skogsbruk samt bebyggelse och infrastruktur av olika slag.

Bebyggelse, Markanvändning, Markägande

Markanvändning i tätorter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar arbetsställen och anställda inom handelsområden. Även handelsområdenas arealer redovisas. Handelsområden är sammanhängande bebyggelse där detaljhandel och personbilshandel sker med minst 100 anställda.

Bebyggelse, Handel, Handelsområde, Markanvändning, Tätorter

Grönytor i och omkring tätorter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver grönstrukturen i de större tätorterna samt i vilken omfattning befolkningen har tillgång till grönområden. Statistiken produceras genom en kombinerad analys av satellitbilder och registerdata.

Bebyggelse, Grönområden, Markanvändning, Tätorter

Fritidshusområden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 fritidshus. Fritidshus är småhus utan fast befolkning.

Bebyggelse, Fritidshus, Markanvändning

Bebyggd mark i strandnära lägen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver i vilken omfattning som kustområden och stränder är påverkade av bebyggelse. Statistiken innehåller uppgifter om hur stora kust- och strandområden som är påverkade av bebyggelse samt antal byggnader som är kust- och strandnära, det vill säga byggnader som ligger inom 100 meter från vattnet.

Bebyggelse, Kust, Markanvändning, Strandskydd

Tätorter; arealer, befolkning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelsestruktur och förvärvsarbetande dagbefolkning. En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort. Statistiken finns även summerat per kommun och län.

Bebyggelse, Befolkning, Demografi, Markanvändning, Småorter, Tätorter

Kust, stränder och öar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver befolknings- och bebyggelsestruktur längs kusterna, på öar samt längs stränder och vattendrag. Uppgifter som redovisas är bland annat kust- och strandlängd, antal öar samt befolkning och byggnader på öar och längs vatten.

Bebyggelse, Befolkning, Kust, Öar

Bebyggd mark i områden enl. Naturresurslagen/Miljöbalken

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver hur bebyggelsen utvecklats inom områden av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel, sedan bestämmelserna trädde i kraft 1987. Statistiken har tagits fram som en engångsstudie och någon uppföljning är inte planerad.

Bebyggelse, Fritidshus, Kust, Miljöbalken, Riksintresse

Boendet och förändringar i boendet i fritidshus och småhus

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av fritidshusbebyggelsens omfattning och i vilken grad fritidsboende omvandlas till permanentboende. Statistiken har tagits fram som en engångsstudie och någon uppföljning är inte planerad i nuläget.

Bebyggelse, Boende, Fritidshus, Småhus

Arbetsplatsområden utanför tätort

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar sysselsatta, antal arbetsställen och dominerande branscher i arbetsplatsområden utanför tätorter. Arbetsplatsområden utanför tätorter är koncentrationer av arbetsställen med minst 50 förvärvsarbetande, till exempel industriområden, gruvområden, vårdinstitutioner, flygplatser, kärnkraftverk och militära anläggningar.

Arbete, Bebyggelse, Markanvändning