Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2017:

Antalet anställda i kommunal sektor ökade

Statistiknyhet från SCB 2017-03-16 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 920 000 i februari 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 114 000 jämfört med februari 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 392 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Antal anställda i kommunal sektor ökade med 51 000 jämfört med februari 2016 och uppgick till 1 160 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 161,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,9 procent.

Arbetskraften ökade med 110 000

Antalet personer i arbets­kraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 312 000 i februari 2017, icke säsongrensat. Jämfört med februari 2016 var det en ökning med 110 000 varav 65 000 män och 45 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,7 procentenheter jämfört med februari 2016 och uppgick till 72,0 procent. Bland männen uppgick det relativa arbetskraftstalet till 74,6 procent och bland kvinnorna uppgick det till 69,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. I februari 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 340 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,4 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 114 000

I februari 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 920 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 114 000 jämfört med februari 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 571 000 och antalet sysselsatta kvinnor till 2 349 000, en ökning med 62 000 respektive 53 000. Sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter jämfört med februari 2016 och uppgick till 66,7 procent. Bland männen uppgick sysselssättningsgraden till 68,6 procent och bland kvinnorna 64,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I februari 2017 uppgick antalet sysselsatta till 4 974 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,4 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda i februari 2017 uppgick till 4 420 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 85 000 personer jämfört med februari 2016, varav 45 000 kvinnor och 40 000 män. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 708 000. Jämfört med februari 2016 var det en ökning med 74 000, varav 42 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 711 000 personer. Antal anställda i kommunal sektor ökade med 51 000 jämfört med februari 2016 och uppgick till 1 160 000, varav 31 000 män. Detta är tredje månaden i rad som antalet anställda i kommunal sektor ökar.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar fortsatte öka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2017 i genomsnitt till 161,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det en ökning med 2,5 procent jämfört med februari 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I februari 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 151,6 miljoner per vecka.

Små förändringar i arbetslösheten

I februari 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 392 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 224 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 168 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,0 procent bland män och 6,7 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 130 000 arbetslösa, varav 82 000 heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 21,4 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2017 uppgick antalet arbetslösa till 366 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Även för ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 117 000 och arbetslöshetstalet var 18,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 438 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,3 procent i februari 2017, icke säsongrensat. Jämfört med februari 2016 var detta en ökning med 0,7 procentenheter. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,3 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland kvinnorna uppgick andelen i arbetskraften till 83,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,8 procent.

I februari 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,4 procent, enligt icke säsongrensade data. Jämfört med februari 2016 var detta en ökning med 0,7 procentenheter. Bland männen var sysselsättningsgraden 82,5 procent och bland kvinnorna 78,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,4 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,8 procent i februari 2017. Bland männen var arbetslösheten 7,6 procent och bland kvinnorna 5,9 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,2 procent.

Samband på arbetsmarknaden februari 2017

15–74 år

Illustration

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talFebruari 2017Februari 2016Förändring
sedan
februari
2016
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 380     7 296   84   .
Män
3 748     3 699   49   .
Kvinnor
3 632     3 597   35   .
15-24 år
1 165     1 173   ‑8   .
20-64 år
5 734     5 668   65   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 312 ±39 72,0 5 202 71,3 110 * 46
Män
2 795 ±28 74,6 2 730 73,8 65 * 33
Kvinnor
2 516 ±30 69,3 2 472 68,7 45 * 35
15-24 år
610 ±22 52,3 612 52,2 ‑2   26
20-64 år
4 948 ±32 86,3 4 852 85,6 96 * 37
2a. Sysselsatta
4 920 ±39 66,7 4 806 65,9 114 * 46
Män
2 571 ±30 68,6 2 509 67,8 62 * 36
Kvinnor
2 349 ±31 64,7 2 296 63,8 53 * 36
15-24 år
480 ±22 41,2 477 40,6 3   26
20-64 år
4 611 ±33 80,4 4 520 79,7 92 * 39
Anställda
4 420 ±43   4 335   85 * 50
Män
2 215 ±33   2 175   40 * 39
Kvinnor
2 205 ±32   2 160   45 * 37
15-24 år
466 ±22   464   2   25
20-64 år
4 186 ±39   4 128   58 * 45
Fast
3 708 ±42   3 635   74 * 48
Tidsbegränsat
711 ±34   700   12   43
Undersysselsatta [1]
242 ±21 4,9 263 5,5 ‑21   24
Män
116 ±14 4,5 125 5,0 ‑9   17
Kvinnor
126 ±15 5,4 138 6,0 ‑12   17
15-24 år
74 ±12 15,5 72 15,0 3   14
20-64 år
219 ±19 4,7 245 5,4 ‑27 * 23
I arbete
4 424 ±44   4 321   103 * 55
Män
2 374 ±33   2 315   59 * 41
Kvinnor
2 050 ±34   2 007   44 * 42
Arbetade timmar
161 400 ±1 800   158 000   3 400 * 2 100
Män
91 700 ±1 400   90 000   1 700 * 1 600
Kvinnor
69 800 ±1 300   68 000   1 800 * 1 500
2b. Arbetslösa
392 ±24 7,4 396 7,6 ‑4   33
därav heltidsstuderande
147 ±17   131   17   23
Män
224 ±19 8,0 221 8,1 4   26
Kvinnor
168 ±17 6,7 175 7,1 ‑8   23
15-24 år
130 ±16 21,4 135 22,1 ‑5   21
20-64 år
337 ±22 6,8 333 6,9 4   30
Arbetslösa mer än 6 mån
105 ±14 30,0 116 33,1 ‑11   19
3. Ej i arbetskraften
2 068 ±39   2 094   ‑26   46
Män
953 ±28   969   ‑16   33
Kvinnor
1 115 ±30   1 125   ‑10   35
15-24 år
555 ±22   561   ‑6   26
20-64 år
786 ±32   816   ‑31   37
Latent arbetssökande
108 ±16   115   ‑7   19
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
17 500 ± 900   18 200   ‑700   1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talFebruari
2017
Antal
Januari
2017
Antal
December
2016
Antal
Årsföränd-
ringstakten
i februari 2017
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 378 7 370 7 362 100
Män
3 747 3 743 3 738 58
Kvinnor
3 631 3 627 3 624 42
15-24 år
1 164 1 164 1 164 1
20-64 år
5 733 5 726 5 719 81
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 340 5 329 5 318 127
Män
2 802 2 796 2 789 76
Kvinnor
2 538 2 534 2 529 51
15-24 år
637 636 634 16
20-64 år
4 977 4 969 4 961 96
2a. Sysselsatta
4 974 4 964 4 953 124
Män
2 598 2 592 2 587 65
Kvinnor
2 376 2 371 2 366 59
15-24 år
520 519 517 16
20-64 år
4 668 4 660 4 652 92
Anställda
4 474 4 465 4 456 109
Män
2 244 2 239 2 235 52
Kvinnor
2 230 2 226 2 221 57
15-24 år
506 505 504 15
20-64 år
4 243 4 237 4 231 77
Fast
3 716 3 711 3 707 54
Tidsbegränsat
758 754 749 55
I arbete
4 215 4 204 4 193 128
Män
2 266 2 259 2 252 80
Kvinnor
1 949 1 945 1 941 48
Arbetade timmar
151 600 151 400 151 100 3 200
Män
86 000 85 800 85 600 2 400
Kvinnor
65 600 65 600 65 500 800
2b. Arbetslösa
366 366 365 3
Män
204 203 202 12
Kvinnor
162 162 163 ‑9
15-24 år
117 117 117 0
20-64 år
309 309 308 3
3. Ej i arbetskraften
2 038 2 041 2 043 ‑27
Män
945 947 949 ‑18
Kvinnor
1 093 1 094 1 095 ‑9
15-24 år
527 529 530 ‑15
20-64 år
756 757 759 ‑15

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentFebruari
2017
Andel
Januari
2017
Andel
December
2016
Andel
Årsföränd-
ringstakten
i februari 2017
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,4 72,3 72,2 0,7
Män
74,8 74,7 74,6 0,9
Kvinnor
69,9 69,9 69,8 0,6
15-24 år
54,7 54,6 54,5 1,3
20-64 år
86,8 86,8 86,7 0,4
2a. Sysselsättningsgraden
67,4 67,4 67,3 0,8
Män
69,3 69,3 69,2 0,6
Kvinnor
65,4 65,4 65,3 0,9
15-24 år
44,7 44,6 44,5 1,3
20-64 år
81,4 81,4 81,3 0,5
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,9 6,9 6,9 ‑0,1
Män
7,3 7,3 7,3 0,2
Kvinnor
6,4 6,4 6,4 ‑0,5
15-24 år
18,3 18,4 18,4 ‑0,5
20-64 år
6,2 6,2 6,2 ‑0,1

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2017

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2017

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2017

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2017

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns på SCB:s webbplats i form av diagram och tabeller, som till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för mars publiceras 2017-04-25 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Martin Kosola

Telefon
010-479 43 15
E-post
martin.kosola@scb.se

Miaomiao Zhu

Telefon
010-479 48 56
E-post
miaomiao.zhu@scb.se