Till innehåll på sidan

Andel kvarlevande efter kön och födelseår. Födda 1917 och prognos födda 2017

Diagram

Kommentarer

Överlevnaden har ökat mycket sedan början av 1900-talet. Av de flickor och pojkar som föddes 1917 avled drygt fem procent av flickorna och knappt sju procent av pojkarna under det första levnadsåret. Hälften av kvinnorna var kvar i livet vid knappt 82 års ålder, 1998. Bland männen levde hälften till drygt 74 års ålder. Andelen som lever vid 100 års ålder år 2017 är cirka 1,5 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen.

Beräkningar i prognosen pekar på att av de flickor och pojkar som föds 2017 förväntas hälften vara kvar i livet till en bit över 90 år, 94 år respektive 92 år. Tolv procent av kvinnorna och sju procent av männen väntas leva i minst 100 år.

För dem som föddes 1917 var skillnaden i överlevnad ganska stor mellan könen. Den ålder där hälften var kvar i livet var dryg sju år högre för kvinnor än för män. Jämfört med födelseårgång 1917 är den beräknade skillnaden mellan könen liten för dem som föds 2017, mindre än två år. Det blir följden av de senaste decenniernas trend med en större överlevnadsökning för män än för kvinnor som antas fortsätta fram till mitten av 2030-talet.

När två födelsekohorter med 100 års mellanrum jämförs blir skillnaden mellan olika tidsperioders överlevnad tydlig. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att beräkningen för personer födda 2017 är en prognos som sträcker sig ett århundrade in i framtiden. Redan idag är andelen överlevande till drygt 60 års ålder ungefär samma som den var för det första levnadsåret för födda 1917. I prognosperioden 2017–2110 ökar överlevnaden långsammare än vad den gjort fram till 2016. Det är ett antagande som baseras på den tidigare utvecklingen av medellivslängden som ökade snabbare under 1900-talets första hälft än därefter.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?