Till innehåll på sidan

In- och utvandrare 1960−2016 och prognos 2017−2060

Diagram

Kommentarer

Antalet invandrare har varierat från år till år och man kan se de stora topparna med arbetskraftsinvandring i slutet av 1960-talet, flyktingar från bland annat Iran i slutet av 1980-talet och från Jugoslavien i början av 1990-talet. Under 2000-talet har antalet invandrare ökat och det har flera förklaringar, förutom asylinvandring bidrar återvändande Sverigefödda, arbets- och studierelaterad invandring, och en anhöriginvandring till både Sverigefödda och utrikes födda till dagens nivå. Antalet utvandrare har i stort sett ökat sedan 1960. Det beror både på att det är fler i befolkningen, fler utrikes födda som har en hög benägenhet att utvandra och att rörligheten är större i dag än tidigare. År 2016 invandrade 163 000 till Sverige och knappt 46 000 lämnade landet.

De senaste årens höga invandring bedöms fortsätta, främst på grund av politisk instabilitet i någon del av världen. Framförallt förväntas inbördes-kriget i Syrien påverka migrationen till Sverige under den närmaste tiden. Prognosen över asylinvandringen bygger på kort sikt, de närmaste fem åren, på Migrationsverkets antagande om att många människor förväntas söka skydd i Sverige, främst från inbördeskriget i Syrien, men att konflikten kommer att mattas efter några år vilket då ger en lägre asylinvandring. På kort sikt förväntas anhöriginvandringen ligga på relativt höga nivåer samt att migrationen inom EU till och från Sverige fortsätter öka.

Tiden efter de kortsiktiga antagandena förväntas konflikter och politisk instabilitet fortsätta få människor att söka skydd i Sverige. På längre sikt antas asylinvandringen bli lägre i takt med att antalet konflikter i världen förväntas bli färre. För de konflikter som i framtiden driver människor på flykt förmodas existerande nätverk och koloniala band att fungera som viktiga faktorer för att avgöra vart de asylsökande tar vägen. Många av de framtida konflikterna förväntas äga rum på platser där människor har starkare kopplingar till andra länder än just Sverige. När asylinvandringen avtar minskar även antalet anhöriga som återförenas med tidigare invandrade asylmigranter. På sikt förväntas drivkraften att utvandra minska från en stor del av världens länder på grund av förändrade befolkningsstrukturer. Men i och med att det förväntas bli vanligare med högre utbildning antas ett visst fortsatt in- och utflöde av arbets- och studierelaterad migration.

Invandringen är alltid svår att prognostisera både på kort och lång sikt. I dagens situation med en hög invandring av personer med asylrelaterade skäl är osäkerheten ännu större. Både antalet som söker asyl och antalet som får uppehållstillstånd påverkas av politiska beslut, såväl i Sverige som i andra länder och på EU-nivå och kan snabbt komma att ändras.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?