Till innehåll på sidan

Fakta om statistiken över nominerade och valda

I samband med val till Europaparlament, riksdag, landstings‑ och kommun­full­mäktige fram­ställer SCB statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater. Statistiken omfattar redovis­ningar av kandidat­erna efter bakgrunds­variabler som exempelvis parti, kön, ålder, inkomst, utbild­ning, födelse­land och medborgar­skaps­land. Dessutom redovisas även statistik över avhopp bland valda kandidater efter olika bakgrunds­variabler.

Statistiken över nominerade och valda kandidater vid de allmänna valen är en betydelsefull källa vid studier av de folkvaldas sociala represent­ativitet. Huvud­användare är de politiska partierna, mass­media, den sam­hälls­vetenskap­liga forsk­ningen och den politiskt intresserade allmänheten.

Röstberättigade och valbara vid Europa­parla­mentsval

Den allmänna principen är att den som har rösträtt vid allmänna val också är valbar i dessa val. För att bli vald till Europa­parla­mentet gäller dock vissa särskilda regler, exempelvis får den som blir vald inte samtidigt sitta i riks­dagen eller ha uppdrag hos vissa av EU:s institutioner.

Vid val till Europaparlamentet är svenska medborgare som är eller har varit folk­bok­förda i Sverige röst­berätt­igade och därmed även val­bara. Det gäller även EU‑med­borgare som är folk­bok­förda i Sverige och har anmält sig till röst­längden. De får då inte rösta i något annat EU‑lands val till Europa­parlamentet.

Så görs statistiken

Register över personer som nominerats respektive valts i val till Europa­parla­mentet upprättas av Val­myndig­heten. Med hjälp av dessa register, kompletterat med bak­grunds­informa­tion från SCB:s olika register, tar SCB fram statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater.

De redovisade uppgifterna bygger på en total­räkning. De fördel­ningar som redovisas avser val­dagen, dvs. när samman­räk­ningen av valet avslutades. Detta innebär att dessa fördel­ningar kan förändras när ersättare tar över mandat.

Vissa definitioner och förklaringar

Ålder

Med ålder avses ålder den 31 december valåret.

Födelseland

De här redovisade uppgifterna om födelse­land hämtas från SCB:s befolk­nings­register (RTB) vars uppgifter i sin tur bygger på folk­bok­föringen.

Utbildning

Uppgifter om utbildning har hämtats från SCB:s register Befolk­ningens utbild­ning som innehåller uppgifter om högsta slutförda utbild­ning för personer i åldrar 16‑74 år. Uppgifterna har hämtats från den register­version som avser 1 januari för respektive valår. Utbild­ningarna är klassi­ficerade enligt Svensk utbild­nings­nomenklatur (SUN). Sedan år 2001 används standarden SUN 2000 som beskrivs närmare i Meddelanden i sam­ord­nings­frågor för Sveriges officiella statistik (MIS) 2000:1.

Inkomst

Uppgifterna är hämtade från SCB:s inkomst‑ och taxerings­register (IoT). Med inkomst avses summan av den samman­räknade för­värvs­inkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av närings­verk­samhet. Inkomst av kapital ingår inte. Inkomst­klasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 020, 2140, 4160, 6180, 81–100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolk­ning över 18 år. Exempelvis innebär detta att de personer som redovisas i inkomst­klassen 0‑20 tillhör de 20 procent av befolk­ningen över 18 år som har lägst inkomster. De personer som saknat deklarerad inkomst eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst redovisas i en separat grupp. Uppgifterna avser inkomster året innan valåret enligt valårets taxering.

Bra att veta

Publicering av resultat

Publicering av statistiken sker dels i form av färdiga tabeller på SCB:s webbplats, dels i form av statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater i SCB:s Statistik­data­basen. Dessutom redovisas statistik avseende nominerade och valda kandidater vid 2009 års Europa­parla­ments­val i ett kapitel i den samman­fatt­ande publika­tionen Valet till Europa­parla­mentet 2009, vilken publiceras den 22 juni 2010.

Annan statistik

Efter val till Europaparlament, riksdag, lands­tings‑ och kommun­full­mäktige publicerar SCB även annan val­statistik, som statistik över antal röst­berätt­igade, val­resultat, val­del­tag­ande och väljar­beteenden. Motsvarande statistik publiceras även efter eventuella riks­om­fatt­ande folk­om­röst­ningar (dock inte över nominerade och valda kandidater).

Valmyndigheten tar även fram en del statistik kring nominerade och valda kandidater vid Europa­parla­mentsval.

Valmyndigheten