Till innehåll på sidan

Värdepappersstatistik, april 2017:

Värdepappersupplåningen minskar i april

Statistiknyhet från SCB 2017-05-18 9.30

Värdet på den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick per den sista april till 7 616 miljarder kronor, en minskning med 35 miljarder jämfört med mars. Minskningen skedde främst i kortfristiga papper denominerade i kronor och långfristiga papper denominerade i dollar.

Skuldstocken i kortfristiga värdepapper denominerade i kronor minskade med 32 miljarder kronor i april. Värdepapper denominerade i dollar ökade med 29 miljarder kronor vilket motverkade minskningen i kronor. Den totala skuldstocken för kortfristiga papper minskade med 236 miljoner kronor.

Den långfristiga värdepappersskulden minskade med 35 miljarder till totalt 6 523 miljarder kronor. Bakom förändringen ligger en minskning med 56 miljarder kronor av långfristiga värdepapper denominerade i dollar medan långfristiga värdepapper denominerade i euro ökade med 22 miljarder kronor. Ökningen av den långfristiga skulden i euro utgörs till mindre än hälften, 9 miljarder kronor, av nyemissioner, medan resterande 13 miljarder får hänföras till växelkursen.

Utestående belopp, miljarder kronor
Värdepappersstatistik, april 2017

Övriga monetära finansinstitut, som står för 12 procent av den totala upplåningen i april, minskade med 47 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Det är framförallt kortfristiga värdepapper denominerade i kronor till ett värde av 41 miljarder kronor som ligger bakom minskningen. Långfristiga papper minskade till följd av förfall och återköp i instrument denominerade i utländsk valuta. Totalt uppgick övriga monetära finansinstituts upplåning, som även inkluderar Riksbanken, vid utgången av april till 888 miljarder kronor.

Skuldstocken för sektor bank, bostad och kommun minskade med 5 miljarder, 6 miljarder respektive 3 miljarder kronor under april. Det är enbart långfristiga värdepapper som låg bakom minskningen för sektor bank och bostad. Minskningen för sektor kommun var relativt jämnt fördelat mellan kortfristiga och långfristiga papper.

Under april emitterade icke-finansiella företag kortfristiga värdepapper till ett värde av 11 miljarder kronor netto, främst i kronor. Samtidigt emitterades långfristiga värdepapper till ett värde av 10 miljarder kronor netto, främst i euro. Den totala upplåningen för sektorn uppgick till 1 193 miljarder kronor, en ökning med 25 miljarder kronor jämfört med mars.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Värdepappersstatistik, april 2017

Förfallostrukturen

I maj förfaller värdepapper till ett värde av 490 miljarder kronor varav 336 miljarder kronor är denominerade i kronor. De närmaste 12 månaderna förfaller 2 152 miljarder kronor, eller 28 procent, av den totala utestående räntebärande värdepappersskulden.

Nästa publiceringstillfälle

2017-06-19 klockan 09.30

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

E-post
svdb@scb.se

Förfrågningar

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se

Martin Ullrich

Telefon
010-479 47 57
E-post
martin.ullrich@scb.se