Till innehåll på sidan

Värdepappersstatistik, mars 2017:

Värdepappersupplåningen fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB 2017-04-20 9.30

Det sammanlagda värdet på den svenska utestående värdepappersskulden ökade under mars med 29 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 7 613 miljarder kronor. Bakom ökningen låg främst värdepapper denominerade i kronor och pund.

Den långfristiga värdepappersskulden uppgick vid utgången av mars till 6 519 miljarder kronor, en ökning med 42 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Det är främst värdepapper denominerade i kronor, dollar och pund som ligger bakom ökningen för långfristiga värdepapper. Upplåning i långfristiga värdepapper utgör 86 procent av den totala räntebärande värdepappersskulden.

Skuldstocken för kortfristiga värdepapper denominerade i kronor och pund ökade under mars med ett värde av 21 respektive 7 miljarder kronor. Den totala utestående skulden för kortfristiga värdepapper minskade dock med 13 miljarder kronor och uppgick till 1 094 miljarder kronor.

Nedbrutet på sektorer är det övriga monetära finansinstitut och icke-finansiella företag som har ökat sin upplåning mest med 42 respektive 48 miljarder kronor under mars.

Utestående belopp, miljarder kronor
Värdepappersstatistik, mars 2017

Upplåningen i räntebärande värdepapper för övriga monetära finansinstitut, som även inkluderar Riksbanken, ökade med 28 miljarder kronor för kortfristiga värdepapper. Det är framförallt kortfristiga värdepapper denominerade i kronor som står bakom ökningen. Långfristiga värdepapper ökade med 13 miljarder kronor under mars och det är framförallt värdepapper denominerade i utländsk valuta som står bakom ökningen. Den totala upplåningen för sektorn uppgick vid utgången av mars till 935 miljarder kronor.

Skuldstocken för långfristiga värdepapper av icke-finansiella företag ökade med 43 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 1 028 miljarder kronor. Det är framförallt värdepapper denominerade i euro, till ett värde av 32 miljarder kronor, som ligger bakom denna ökning. Kortfristiga värdepapper ökade med 5 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Detta är en ökning med 4 procent. Det är främst värdepapper denominerade i kronor och pund som står bakom ökningen för kortfristiga värdepapper.

Det är framförallt bank och bostadssektorn som har haft den största minskningen under mars. Banksektorns värdepappersskuld har minskat med 33 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 2 314 miljarder kronor. Bostadssektorn minskade med 29 miljarder kronor till 1 775 miljarder kronor vid utgången av mars.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Värdepappersstatistik, mars 2017

Förfallostrukturen

Under april förfaller värdepapper till ett värde av 557 miljarder kronor varav 378 miljarder kronor är denominerade i kronor. Inom 12 månader förfaller 2 205 miljarder kronor, eller 29 procent, av den totala utestående ränte-bärande värdepappersskulden. Av det totala förfallovärdet inom ett år är 1 112 miljarder kronor långfristiga värdepapper.

Nästa publiceringstillfälle

2017-05-18 klockan 9.30

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

E-post
fmr@scb.se

Förfrågningar

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se

Katya Vasileva

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva@scb.se