Till innehåll på sidan

Värdepappersstatistik, januari 2017

Ökad upplåning i obligationer och penningmarknads- instrument

Statistiknyhet från SCB 2017-02-16 9.30

Det utestående ställningsvärdet i räntebärande värdepapper uppgick till 7 424 miljarder kronor vid slutet av januari, en ökning med 164 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Den ökade upplåningen är relativt jämnt fördelat mellan penningmarknadsinstrument och obligationer och utgörs till 66 procent av värdepapper denominerade i kronor.

Värdet på den utestående obligationsstocken ökade med 1,2 procent till 6 400 miljarder kronor medan värdet på penningmarknadsstocken ökade med 9,4 procent till 1 024 miljarder kronor.

Penningmarknadsinstrumenten ökade under januari med 88 miljarder kronor varav emissioner i utländsk valuta uppmättes till 68 miljarder kronor netto. Ökningen beror framföralllt på en ökad upplåning i dollar till ett värde av 35 miljarder kronor. Detta representerar 40 procent av värdepappersupplåningen för kortfristiga papper. Skuldstocken för obligationer steg med 76 miljarder kronor varav emissioner i kronor uppmättes till 75 miljarder kronor netto och i utländsk valuta till 69 miljarder kronor.

Värdepappersstatistik, januari 2017

Bankernas utestående skuld i räntebärande värdepapper ökade med 105 miljarder kronor och uppmättes vid månadens slut till 2 283 miljarder kronor. Bakom ökningen ligger framförallt långfristiga värdepapper denominerade i kronor till ett värde av 41 miljarder kronor. Samtidigt minskade upplåningen i värdepapper denominerade i dollar varav valutakursförändringar har haft den största påverkan. Det är värdepapper denominerade i utländsk valuta som ligger bakom ökningen för kortfristiga värdepapper. Den ökade upplåningen är relativt jämnt fördelat mellan värdepapper denominerade i dollar och euro. Värdepapper denominerade i euro ökade med 24 miljarder kronor och värdepapper i dollar ökade med 23 miljarder kronor.

Under januari emitterade bostadssektorn för 30 miljarder kronor netto, främst i kronor och euro. Tillsammans med växelkursförändringar ökade upplåningen för obligationer med 23 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 1 779 miljarder kronor. 

Upplåningen ökade även bland övriga monetära finansinstitut, som även inkluderar Riksbanken, och uppgick vid utgången av januari till 858 miljarder kronor, en ökning med 3 procent jämfört med föregående månad. Ökningen skedde framförallt via kortfristiga värdepapper denominerade i kronor till ett värde av 32 miljarder kronor. Långfristiga värdepapper denominerade i kronor steg med 3 miljarder kronor dock minskade skuldstocken för långfristiga papper med 4 miljarder kronor varav värdepapper i dollar låg bakom den största minskningen

Värdepappersstatistik, januari 2017

Förfallostrukturen

Inom det närmaste året kommer 28 procent av den nuvarande värdepappersskulden förfalla. Det motsvarar 2 109 miljarder kronor och utgörs till 52 procent av värdepapper denominerade i utländsk valuta varav det är främst värdepapper denominerade i USD som ligger bakom denna minskning. Av den totala stocken så är det främst bankerna och övriga monetära finansinstitut som har det största förfallovärde av 820 respektive 408 miljarder kronor inom det närmaste året. Det är främst Riksbanksceritifikat som ligger bakom minskningen för övriga monetära finansinstitut.

Nästa publiceringstillfälle

2017-03-16 klockan 9.30

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.