Till innehåll på sidan

Värdepappersstatistik, oktober 2017:

Ökad upplåning i SEK

Statistiknyhet från SCB 2017-11-17 9.30

Vid utgången av oktober uppgick den svenska skulden i räntebärande värdepapper till 7 719 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 158 miljarder kronor jämfört med utgången av september. Den kortfristiga upplåningen ökade med 95 miljarder kronor medan värdet på den långfristiga upplåningen ökade med 63 miljarder kronor, till störst del i obligationer emitterade i SEK.

Värdet på den kortfristiga skulden denominerad i SEK ökade med 100 miljarder kronor. 86 miljarder kronor förklaras av ökad volym i Riksbankscertifikat och 10 miljarder kronor av nyemitterade statsskuldsväxlar. Den kortfristiga värdepappesskulden denominerad i utländska valutor minskade med 6 miljarder kronor under oktober. Merparten av minskningen berodde på förfall i företagscertifikat emitterade i EUR.

Utestående belopp, miljarder kronor
Värdepappersstatistik, oktober 2017

Bakom den ökade upplåningen i obligationer ligger främst sektorerna stat, bostad och icke-finansiella och övriga finansiella företag. Statens långfristiga upplåning ökade med 34 miljarder kronor under oktober, till följd av nyemitterade statsobligationer i SEK till ett värde av 7 miljarder kronor samt obligationer denominerade i USD för 21 miljarder kronor netto. Under oktober emitterades bostadsobligationer denominerade i SEK för 21 miljarder kronor netto samt företagsobligationer denominerade i SEK och EUR för 7 respektive 6 miljarder kronor netto.

Valutakursförändringar

Den utestående skuldstocken som är emitterad i utländska valutor uppgick vid utgången av oktober till 3 582 miljarder kronor, vilket innebär 46 procent av den totala skuldstocken. Av den summan utgörs 1 705 miljarder kronor av värdepapper emitterade i EUR och 1 371 miljarder av värdepapper emitterade i USD. Under oktober steg EUR och USD i värde gentemot SEK, vilket har inneburit en ökning av upplåningen i de valutorna. Den del av värdeökningen som utgörs av växelkursförändringar uppmättes till 33 miljarder kronor för värdepappersskulden som är denominerad i USD och 15 miljarder kronor för värdepapper denomminerade i EUR. Totalt kan 53 miljarder kronor av ökningen i värdepappersskulden i oktober förklaras av växelkursförändringar.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Värdepappersstatistik, oktober 2017

Nästa publiceringstillfälle

2017-12-18 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

E-post
svdb@scb.se

Förfrågningar

Martin Ullrich

Telefon
010-479 47 57
E-post
martin.ullrich@scb.se

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se