Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, maj 2017:

Ökad hushållskonsumtion i maj

Statistiknyhet från SCB 2017-07-07 9.30

Mellan april och maj ökade konsumtionen med 0,3 procent, i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,3 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,8 procent under maj 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Gruppen som bidrog mest till den totala utvecklingen var transporter och detaljhandel med och service av motorfordon där ökningen var 3,5 procent i kalenderkorrigerade tal. Under perioden mars-maj 2017 jämfört med motsvarande period ett år tidigare ökade konsumtionen med 3.1 procent, i kalenderkorrigerade tal. Hittills i år har hushållens konsumtion ökat med 3,1 procent i kalenderkorrigerade tal, jämfört med perioden januari-maj föregående år. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 1,3 procent i maj jämfört med maj föregående år.

Uppgifterna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i den privata konsumtionen i april jämfört med april föregående år reviderats ned med 0,1 procentenhet, till en uppgång på 4,2 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, maj 2017

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  Maj 2017* Maj 2017* Maj 2017*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
5,2 3,7 3,8 2,4 2,8 3,1 0,91
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
4,3 1,7 2,8 0,0 1,8 0,9 0,20
Beklädnadshandel
1,7 ‑1,2 1,8 ‑1,7 0,0 ‑0,2 0,04
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
2,5 2,4 1,7 1,7 1,5 1,7 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
5,5 4,0 5,6 4,3 5,3 5,2 0,03
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
8,4 8,2 5,9 4,7 3,5 5,3 0,14
Post- och telekommunikationer
2,6 5,7 5,2 9,0 4,9 9,2 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
4,0 2,9 3,9 3,6 2,6 4,5 0,10
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
8,4 6,0 3,7 2,4 3,3 3,2 0,06
Övriga varor och tjänster
17,4 5,7 14,9 3,7 12,1 4,4 0,02

Alla jämförelser avser samma period föregående år. * Perioden februari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj^
Hushållskonsumtion
115,9 120,6 110,4 110,6 112,8 116,2 118,2 122,9 106,9 112,2 113 119,0 119,2
Månadsutveckling *
4,1 3,0 1,9 2,2 1,8 3,4 3,6 1,5 2,5 3,3 2,3 4,2 2,8
3- månadersutveckl. **
2,8 3,1 3,0 2,4 2,0 2,5 2,9 2,8 2,5 2,4 2,7 3,3 3,1

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj^
Hushållskonsumtion
114,2 114,0 113,8 113,7 114,0 115,2 115,7 114,1 115,5 116 115,7 117,0 117,3
Månadsutveckling+
1,6 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,1 0,3 1,1 0,4 ‑1,4 1,2 0,4 ‑0,3 1,1 0,3
3-månadersutveckling++
0,7 0,7 1,2 0,5 0,3 0,3 1,0 1,0 0,7 0,2 0,6 1,0 1,3

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj^
Hushållskonsumtion
113,4 113,6 113,8 114,1 114,4 114,7 115 115,4 115,7 116 116,3 116,7 117,0
Månadsutveckling+
0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indata källorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi. Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2017-08-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se