Till innehåll på sidan

Restaurangindex, juni 2017:

Uppgång för restaurangförsäljningen i juni

Statistiknyhet från SCB 2017-08-10 9.30

Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 4,5 procent under juni 2017 jämfört med samma månad föregående år. Den största uppgången hade nöjesrestauranger, pubar och barer som ökade med 18,0 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under juni månad. Högst utfall hade nöjesrestauranger, pubar, barer (18,0 procent) och kaféer/konditorier (13,2 procent). Lägst utfall hade personalrestauranger (-4,0 procent) och trafiknära restauranger (-3,8 procent). Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 7,9 procent i juni, jämfört med samma månad föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Data till och med juni 2017
Restaurangindex, juni 2017

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen ökade preliminärt med 7,9 procent i juni 2017 jämfört med juni 2016, i volym ökande den med 4,5 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 4,5 procent.

Omsättningstillväxten i volym (kalenderkorrigerat) fortsätter att öka i snabb takt i restaurangbranschen. Tillväxten i juni på 4,5 procent var något högre än tillväxten under första halvåret 2017 på 3,8 procent. Jämfört med omsättningstillväxten i volym under det första halvåret den senaste 10-årsperioden är omsättningstillväxten första halvåret 2017 klart högre än genomsnittet på 2,8 procent. Trots den goda omsättningstillväxten i restaurangbranschen kommer det oroande signaler från restaurangföretagen. I Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer för andra kvartalet 2017 är det en betydligt större andel av restaurangföretagen som säger sig ha dålig lönsamhet jämfört med andelen som säger sig ha bra lönsamhet. Den negativa skillnaden har inte varit så stor sedan 2003 och detta i en högkonjunktur. En viktig förklaring till detta är kraftigt höjda arbetskraftskostnader som mött restaurangföretagen de senaste åren. Arbetskraftskostnaderna i restaurangbranschen har stigit nästan dubbelt så snabbt som på den övriga arbetsmarknaden de sista två åren till följd av höjda arbetsgivaravgifter för unga. Restaurangföretagen har delvis försökt kompensera sig för de höjda kostnaderna genom att höja sina priser. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), ökade med nästan 0,3 procent mellan maj 2017 och juni 2017. Prisnivån på restaurang låg i juni 3,3 procent högre än i juni i fjol.

Restaurangföretagarnas optimism om efterfrågan på kort sikt dämpades tydligt i juli jämfört med juni. Det är dock fortfarande en större andel av restaurangföretagen som tror på ökad efterfrågan på tre månaders sikt än andelen som tror på minskad. Det visar Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer, som återspeglar restaurangföretagares syn på efterfrågan de kommande tre månaderna.

Stark försäljning för nöjesrestauranger, pubar, barer

Försäljningsvolymen för nöjesrestauranger, pubar, barer ökade med 18,0 procent i juni, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Den kategori med svagast utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 4,0 procent.

Försäljningsutveckling juni
  Omsättning   Förändring 2016-2017
Juni 2016 2017 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 11 273 12 166 7,9 4,5
Hotellens restaurangförsäljning 970 1 048 8,1 4,6
Kaféer/Konditorier 733 857 17,0 13,2
Snabbmatsrestauranger 1 440 1 552 7,8 4,4
Lunch- och kvällsrestauranger 5 385 5 655 5,0 1,7
Trafiknära restauranger 862 857 ‑0,6 ‑3,8
Nöjesrestauranger, pubar, barer 1 458 1 777 21,8 18,0
Personalrestauranger 425 421 ‑0,9 ‑4,0

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den högsta utvecklingen hittills under 2017 har kategorin nöjesrestauranger, pubar och barer haft. Utvecklingen i försäljningsvolym för denna kategori var 8,4 procent hittills i år. Personalrestauranger är den kategori som har den svagaste utvecklingen under 2017, med -8,3 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–juni
  Omsättning   Förändring 2016-2017
Januari-Juni 2016 2017 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 59 511 63 403 6,5 3,3
Hotellens restaurangförsäljning 5 974 6 593 10,4 7,0
Kaféer/Konditorier 3 975 4 188 5,4 2,1
Snabbmatsrestauranger 7 619 8 145 6,9 3,7
Lunch- och kvällsrestauranger 27 062 28 775 6,3 3,1
Trafiknära restauranger 4 111 4 124 0,3 ‑2,7
Nöjesrestauranger, pubar, barer 8 089 9 041 11,8 8,4
Personalrestauranger 2 680 2 536 ‑5,4 ‑8,3

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2016 till cirka 126,7 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2017. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 45,4 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 4,0 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2017
Restaurangindex, juni 2017

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2017-09-06 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se

Producent

Björn Arnek (Visita)

Telefon
08-762 74 15
E-post
b.arnek@visita.se