Till innehåll på sidan

Restaurangindex, november 2017:

Uppgång för restaurangförsäljningen i november

Statistiknyhet från SCB 2018-01-10 9.30

Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 5,5 procent under november 2017 jämfört med samma månad föregående år. Den största uppgången hade snabbmatsrestauranger som ökade med 7,1 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under november månad. Högst utfall hade snabbmatsrestauranger (7,1 procent), kaféer/konditorier (6,9 procent) samt lunch- och kvällsrestauranger (6,6 procent). Den enda kategori som minskade var personalrestauranger (-3,1 procent). Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 9,1 procent i november, jämfört med samma månad föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Data till och med november 2017
Restaurangindex, november 2017

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen ökade preliminärt med 9,1 procent i november 2017 jämfört med november 2016, i volym ökade den med 5,5 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 5,5 procent.

Efter att omsättningstillväxten i volym varit svag eller negativ de senaste månaderna visar de preliminära uppgifterna för november på en kraftigt tillväxt. Eftersom de preliminära sifforna tidigare under året korrigerats nedåt i relativt stor omfattning bedömer vi att den kraftiga tillväxten ska tolkas med försiktighet.

Då restaurangföretagens optimism gällande efterfrågan har förstärks något de senaste månaderna tyder dock mycket på att det kan röra sig om ett positivt trendbrott. Vi befinner oss också i en stark konjunktur med god tillväxt i den privata tjänstesektorn. Prisnivån på restaurang sjönk dessutom med 0,2 procent mellan oktober och november, vilket kan ha bidragit till en positiv utveckling. Prisnivån ligger dock 3,2 procent högre i november i år jämfört med november i fjol. Den preliminära omsättningstillväxten var stark i samtliga kategorier utom personalrestauranger.

Restaurangföretagarnas förväntningar på utvecklingen av den kortsiktiga efterfrågan steg något i november. Nivån är dock fortfarande relativt låg i ett historiskt perspektiv. Det visar Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer, som återspeglar restaurangföretagares syn på efterfrågan de kommande tre månaderna.

Stark försäljning för snabbmatsrestauranger och trafiknära restauranger

Försäljningsvolymen för snabbmatsrestauranger ökade med 7,1 procent i oktober, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Den kategori med svagast utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 3,1 procent.

Försäljningsutveckling november
 Omsättning
mkr, inkl moms
 Förändring
2016-2017
i procent
November20162017VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 10 462 11 413 9,1 5,5
Hotellens restaurangförsäljning 1 187 1 279 7,8 4,2
Kaféer/Konditorier 682 754 10,5 6,9
Snabbmatsrestauranger 1 252 1 387 10,7 7,1
Lunch- och kvällsrestauranger 4 673 5 148 10,2 6,6
Trafiknära restauranger 728 788 8,3 4,7
Nöjesrestauranger, pubar, barer 1 461 1 577 8,0 4,4
Personalrestauranger 479 480 0,2 ‑3,1

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den högsta utvecklingen hittills under 2017 fanns hos kategorierna hotellens restaurangförsäljning samt nöjesrestauranger, pubar och barer. Utvecklingen i försäljningsvolym för dessa kategorier har varit 3,3 procent. Personalrestauranger är den kategori som har den svagaste utvecklingen under 2017, med -6,3 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–november
 Omsättning
mkr,
Inkl moms
 
Förändring
2016-2017
i procent
Januari-november20162017VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 115 331 120 803 4,7 1,5
Hotellens restaurangförsäljning 11 593 12 367 6,7 3,3
Kaféer/Konditorier 7 703 8 169 6,0 2,7
Snabbmatsrestauranger 14 630 15 497 5,9 2,6
Lunch- och kvällsrestauranger 52 931 55 543 4,9 1,7
Trafiknära restauranger 7 987 7 857 ‑1,6 ‑4,7
Nöjesrestauranger, pubar, barer 15 723 16 763 6,6 3,3
Personalrestauranger 4 764 4 608 ‑3,3 ‑6,3

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2016 till cirka 126,7 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2017. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 46,1 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 3,8 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2017
Restaurangindex, november 2017

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger – Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier – Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat – Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger – Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger – Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer – Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger – Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2018-02-06 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se

Producent

Björn Arnek (Visita)

Telefon
08-762 74 15
E-post
b.arnek@visita.se