Till innehåll på sidan

Tjänsteproduktionsindex, juni 2017:

Tjänsteproduktionen ökade i juni

Statistiknyhet från SCB 2017-08-10 9.30

Tjänsteproduktionen ökade med 0,2 procent i juni 2017 jämfört med maj i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 3,7 procent i juni, jämfört med motsvarande månad 2016.

Utbildningsväsendet uppvisade störst produktionsuppgång jämfört med föregående månad. Inom branschen ökade produktionen med 6,1 procent jämfört med maj i säsongrensade tal.

Vid jämförelse med juni i fjol utvecklades den totala tjänsteproduktionen positivt och de branscher som i huvudsak påverkade utvecklingen var uthyrnings- och resetjänster, tillsammans med bland annat motorhandeln. Uthyrnings- och resetjänster ökade med 11,1 procent i juni jämfört med juni i fjol, i kalenderkorrigerade tal.

Under andra kvartalet 2017, ökade tjänsteproduktionen med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal 2017, i säsongrensade tal.

Uppgifterna för juni är preliminära. Tjänsteproduktionen i maj jämfört med april har reviderats ned med 0,1 procentenhet sedan föregående publicering till en uppgång på 0,6 procent. Förändringen i produktion i maj jämfört med motsvarande månad 2016 har reviderats ned med 0,3 procentenheter till en uppgång på 4,2 procent. I samband med denna publicering har månadsindex för januari till mars 2017 korrigerats. Kvartal 1 som helhet har korrigerats marginellt, korrigeringen rör i huvudsak fördelningen mellan månaderna.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i produktionsvolym

Bransch/
Branschgrupp

Månads-
utveckling
säsongrensad
Tremånaders-
utveckling
säsongrensad

Fasta priser,
kalenderkorrigerat

Vikt
  jun/maj apr-jun/
jan-mar
jun* 2017**  
Total tjänstesektor (45-63; 68-96)
0,2 0,3 3,7 4,7 1,00
Total tjänstesektor exkl.
fastighetsverksamhet (45-63; 69-96)
0,3 1,1 5,2 5,5 0,82
Parti- och detaljhandel (45-47)
0,3 2,3 5,9 4,3 0,22
Motorhandel (45)
1,1 0,6 9,7 8,3 0,04
Partihandeln (46)
-0,5 3,2 5,5 4,1 0,12
Detaljhandeln (47)
0,8 1,6 4,7 3,0 0,07
Transport och magasinering (49-53)
-0,8 0,4 1,2 2,3 0,09
Hotell och restaurangverksamhet (55-56)
-0,2 2,6 6,9 4,6 0,04
IT och fastighetsverksamhet (58-75)
-0,4 0,1 2,3 4,5 0,46
Informations och kommunikationsföretag (58-63)
0,5 -0,6 2,5 4,2 0,14
Fastighetsverksamhet (68)
-0,7 -2,3 -2,9 1,3 0,18
Företagstjänster (69-75)
-0,1 2,7 8,9 9,0 0,14
Uthyrnings-, resetjänster (77-82)
-1,3 3,4 11,1 12,5 0,08
Utbildningsväsendet (85)
6,1 -4,4 -0,3 1,3 0,02
Hälso- och sjukvård, omsorg (86-88)
-0,7 1,2 1,2 3,8 0,06
Kultur, nöje och fritid (90-96)
0,6 -1,2 1,5 4,2 0,03

* Jämförelse med samma period året före. ** Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr^ Maj^ Jun^
Tjänste-produktion
132,8 109,8 117,2 130,1 133,3 131,7 147,5 119,2 117,2 132,6 129,8 132,8 137,7
Månads-utveckling*
2,2 5,6 2,8 2,0 3,5 4,2 4,1 6,9 5,9 4,9 3,3 4,2 3,7
3‑månaders-utveckling**
4,8 4,6 3,4 3,4 2,8 3,2 3,9 5,0 5,5 5,9 4,6 4,1 3,7

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
 JunJulAugSepOktNovDecJanFebMarApr^Maj^Jun^
Tjänste-produktion
126,1 126,4 124,7 126,0 125,7 126,6 129,9 130,0 129,2 129,6 129,4 130,2 130,5
Månads-utveckling*
1,0 0,2 -1,3 1,0 -0,2 0,7 2,6 0,1 -0,6 0,3 -0,2 0,6 0,2
3‑månaders-utveckling**
2,6 1,8 0,9 0,2 -0,3 0,3 1,4 2,7 2,9 1,7 0,4 0,0 0,3

* Jämförelse med föregående månad. ** Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
 JunJulAugSepOktNovDecJanFebMarApr^Maj^Jun^
Tjänste-produktion
125,6 125,6 125,7 126,0 126,6 127,4 128,3 129,1 129,6 129,8 129,9 130,1 130,3
Månads-utveckling*
0,3 0,0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2

*Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Tjänsteproduktionsindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med publiceringen av april 2016 har också det årliga urvalsbytet skett.

Revideringar

När Tjänsteproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2017-09-06 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Elsa Söderholm

Telefon
010-479 42 95
E-post
elsa.soderholm@scb.se