Till innehåll på sidan

Tjänsteproduktionsindex, november 2016:

Tjänsteproduktionen ökade i november

Statistiknyhet från SCB 2017-01-10 9.30

Tjänsteproduktionen ökade med 0,4 procent i november jämfört med oktober i säsongrensade tal. Under perioden september-november var produktionen oförändrad jämfört med perioden juni-augusti, i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 3,7 procent under november, jämfört med motsvarande månad 2015.

Datakonsultverksamhet utvecklades starkast i november och steg med 3,5 procent jämfört med oktober, i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal steg produktionen inom denna bransch med 2,9 procent jämfört med motsvarande månad föregående år.

Produktionen inom kultur, nöje och fritid utvecklades positivt under den senaste tremånadersperioden, september-november 2016, jämfört med den närmast föregående tremånadersperioden, juni-augusti 2016, och steg med 6,4 procent i säsongrensade tal. En svagare utveckling under motsvarande period stod hälso- och sjukvård samt omsorg för, där produktionen visade en nedgång med 3,1 procent i säsongrensade tal.

Uppgifterna för november är preliminära. Förändringen av tjänsteproduktionen i oktober jämfört med september har reviderats ned med 0,3 procentenhet till en nedgång på 0,1 procent. Förändringen i produktion i oktober jämfört med motsvarande månad 2015 har reviderats ned med 0,5 procentenhet till en uppgång på 3,3 procent.
För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent
Namnlös

Procentuella förändringar i produktionsvolym

Bransch/
Branschgrupp

Månads-
utveckling
säsongrensad
Tremånaders-
utveckling
säsongrensad

Fasta priser,
kalenderkorrigerat

Vikt
  Nov/Okt Sep-Nov/
Jun-Aug
Nov* 2016**  
Total tjänstesektor (45-63; 68-96)
0,4 0,0 3,7 3,9 1,00
Total tjänstesektor exkl.
fastighetsverksamhet (45-63; 69-96)
0,6 -0,1 3,8 4,4 0,82
Parti- och detaljhandel (45-47)
1,4 0,1 3,1 4,2 0,24
Motorhandel (45)
3,4 -1,5 4,9 8,5 0,04
Partihandeln (46)
0,6 -0,8 1,3 3,8 0,12
Detaljhandeln (47)
2,2 1,2 4,3 2,9 0,08
Transport och magasinering (49-53)
1,0 -0,6 1,0 0,3 0,09
Hotell och restaurangverksamhet (55-56)
-0,9 1,5 3,6 5,2 0,04
IT och fastighetsverksamhet (58-75)
-0,1 -0,1 3,3 3,5 0,44
Informations och kommunikationsföretag (58-63)
2,6 -0,8 4,8 4,1 0,12
Telekommunikation (61)
1,7 1,1 6,3 1,9 0,03
Datakonsultverksamhet o.d. (62)
3,5 -1,5 2,9 3,4 0,06
Fastighetsverksamhet (68)
-1,0 0,4 2,4 1,6 0,18
Företagstjänster (69-75)
-0,2 -1,0 3,0 5,5 0,14
Uthyrnings-, resetjänster (77-82)
-0,6 1,2 6,7 6,6 0,08
Utbildningsväsendet (85)
1,2 -0,7 3,6 0,6 0,02
Hälso- och sjukvård, omsorg (86-88)
0,7 -3,1 7,9 7,0 0,06
Kultur, nöje och fritid (90-96)
-2,5 6,4 5,1 5,5 0,03

* Jämförelse med samma period året före. ** Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt^ Nov^
Tjänste-produktion
123,2 133,3 108,9 107,5 121,5 122,4 123,6 127,2 107,1 114,4 124,7 130,0 127,7
Månads-utveckling
2,9 6,7 3,0 0,9 2,8 5,7 6,4 4,1 5,8 3,5 3,7 3,3 3,7
3‑månaders-utveckling**
3,3 4,4 4,3 3,7 2,2 3,2 4,9 5,4 5,4 4,4 4,3 3,5 3,5

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt^ Nov^
Tjänsteproduktion
117,6 120,7 118,5 117,1 119,0 121,2 121,3 121,5 122,5 121,1 121,6 121,5 122,0
Månadsutveckling*
0,0 2,6 -1,8 -1,2 1,6 1,8 0,1 0,2 0,8 -1,1 0,4 -0,1 0,4
3‑månaders-utveckling**
0,9 1,7 1,5 1,0 -0,4 0,1 1,5 2,7 2,2 1,0 0,3 -0,3 0,0

* Jämförelse med föregående månad. ** Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt^ Nov^
Tjänsteproduktion
117,7 118,1 118,5 119,1 119,8 120,5 121,1 121,5 121,7 121,7 121,8 121,9 122,2
Månadsutveckling*
0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2

+Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Tjänsteproduktionsindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med publiceringen av april 2015 har också det årliga urvalsbytet skett.

Revideringar

När Tjänsteproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2017-02-03 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se