Till innehåll på sidan

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

Nästa publicering: 2018-01-31

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Statistiknyheter

Ekonomisk mikrosimulering

2017-01-24

Sveriges statsbudget innehåller många olika förändringar som påverkar hushållens ekonomi 2017. De hushåll som har de lägsta inkomsterna är de som får störst förändring av sin ekonomiska situation till följd av ändringarna. Skillnaderna är dock relativt små i alla inkomstgrupper.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Effekter för hushållens ekonomi i statens budget 2017 Rapport 2017-01-24
Fastighetsskattens förändring Rapport 2007-03-02

Artiklar

Över 300 000 berörs av höjd arbetslöshetsersättning

2015-08-26

Den 7 september 2015 införs högre ersättningsnivåer i arbetslöshets­försäkringen. Förändringen beräknas påverka över 300 000 personer, vars inkomst stiger med i genomsnitt 2,7 procent. Effekten är störst för hushåll med låg ekonomisk standard. Totalt beräknas förändringen öka de offentliga utgifterna med cirka 1,8 miljarder år 2016.

Ekonomi, Arbetsmarknad, Hushåll och ekonomi, Kvinnor och män

Klädlådor på dagis
Nytt sätt att räkna inkomstfördelning ger nya perspektiv

2012-06-13

Under 2009 använde en svensk över 74 år välfärdens tjänster till ett värde av i genomsnitt 114 400 kronor, medan motsvarande belopp för 55–64 åringar var 34 400. Vad händer om vi tar hänsyn till hushållens användning av välfärdstjänster när vi studerar inkomstfördelningen i samhället? Genom att inte bara titta på den disponibla inkomsten utan även räkna med värdet av de välfärdstjänster hushållen använder, får vi fram en annan bild än den traditionella. Inkomstfördelningen blir något jämnare, mätt som Gini‑koefficienten. Mest ökar det vi kallar den justerade disponibla inkomsten hos barnfamiljer och personer över 65 år, de största användarna av offentliga välfärdstjänster.

Hushåll och ekonomi, BNP, Ekonomi, Inkomster

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Henrik von Hofsten

Telefon
010-479 68 59
E-post
henrik.vonhofsten@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0106