Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader 2016:

Industrins miljöskyddskostnader fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB 2017-10-12 9.30

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 13,9 miljarder kronor år 2016. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2015. De högsta totala miljöskyddskostnaderna hade branschen el-, gas- och värmeverk.

Miljöskydd är aktiviteter som förebygger, reducerar eller eliminerar föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. Industrins kostnader för miljöskydd omfattar investeringar och löpande kostnader.

De högsta totala kostnaderna för miljöskydd under 2016 hade branschen el-, gas- och värmeverk med 2,7 miljarder kronor. Branschen stod för 20 procent av de totala miljöskyddskostnaderna under året. Jämfört med 2015 ökade branschen sina miljöskyddskostnader med 3 procent.

Miljöskyddsinvesteringar uppgick till 37 procent av de totala kostnaderna medan de löpande kostnaderna (till exempel kostnader för drift, underhåll och avgifter) stod för 63 procent av de totala kostnaderna. 2016 uppgick de löpande kostnaderna till 8,7 miljarder kronor medan investeringarna uppgick till 5,2 miljarder kronor.

Störst investeringar inom luftområdet

Företag i industrin (utvinning av mineral, tillverkning, försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning) investerar främst för att minska den egna miljöpåverkan inom luftområdet. Investeringarna inom området luft stod för 35 procent av de totala miljöskyddsinvesteringarna under 2016. Exempel på investeringar inom detta område är installation av filter och åtgärder vid övergång till mindre miljöpåverkande bränslen.

Investeringar inom vattenområdet stod för cirka 28 procent av de totala investeringarna medan investeringar för att hantera och minska avfall stod för 16 procent. Sedan 2015 har investeringar inom områdena biodiversitet, mark, och övriga miljöåtgärder ökat med 1,1 miljarder kronor och stod 2016 för 21 procent av de totala investeringarna*.

Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2001–2016

Miljoner kronor
Diagram

*Områdena biodiversitet, mark och övrigt ingick tidigare i det området som kallades övrigt. I årets publicering är området delat i tre.

Definitioner och förklaringar

Med miljöskydd avses här åtgärder som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (exempelvis filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, till exempel för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande 2017-10-17.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2018.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Edith Brodda Jansen

Telefon
010-479 45 52
E-post
edith.brodda-jansen@scb.se