Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, februari 2017:

Svensk tillverkningsindustri överraskade positivt och investerade tungt under 2016

Statistiknyhet från SCB 2017-03-10 9.30

Investeringsvolymerna inom tillverkningsindustrin ökande med hela 12 procent under 2016. Framförallt är det tunga investeringar i massa- och pappersindustrin samt läkemedelsindustrin som står för ökningen. Företagens lämnade prognoser indikerar oförändrade investeringsvolymer under 2017.

Tillverkningsindustrin ökade sina volymer (volymbegreppet definieras som den procentuella förändringen mellan två år beräknad i 2008 års penningvärde) med 12 procent under 2016 och investerade ca 65 miljarder (i löpande priser). Det är framför allt massa- och pappersindustrin som agerar draglok och drar upp sina volymer med 47 procent jämfört med 2015. En av anledningarna till expansionsinvesteringarna kan vara att man vill förbättra den långsiktiga lönsamheten och konkurrenskraften på den globala marknaden. Läkemedelsindustrin sticker också ut som en expansiv bransch. Under 2016 låg investeringarna på 2,4 miljarder jämfört med 1,7 miljarder 2015 mätt i löpande priser.

För 2017 prognostiserar tillverkningsföretagen oförändrad investeringsvolym, vilket är en revidering uppåt med cirka 7 procent jämfört med SCB:s oktoberenkät.

Gruvras 2016

Sedan toppnoteringen 2012 på cirka 11 miljarder har gruvindustrin minskat sina investeringar successivt, vilket troligtvis beror på minskad lönsamhet. År 2016 minskade investeringsvolymerna med 38 procent jämfört med 2015. Gruvindustrins investeringar landade på 5,1 miljarder i löpande priser under 2016. Trenden med sjunkande investeringar ser emellertid ut att vända år 2017, företagens prognos inför 2017 är en ökning av investeringarna med 1 procent mätt i löpande priser.

Urstarkt fjärde kvartal

Information- och kommunikationsföretagen ökade sina investeringsvolymer med 27 procent, det är en revidering uppåt jämfört med oktoberenkäten med ca 26 procent. Det beror i sin tur på en revidering uppåt av fjärde kvartalet med cirka 4 miljarder i löpande priser.

Jämfört med SCB:s oktoberenkät har fjärde kvartalet reviderats mest. Generellt är det revideringar uppåt i de flesta branscher, vilket tyder på att fjärde kvartalet varit bättre än förväntningarna.

Industrins investeringar 2002–2017

Utfall 2002–2016, planer 2017. Miljarder kronor, 2008 års priser

Investeringsenkäten, februari 2017

Totala investeringar 2016 samt procentuell förändring 2016/2015
 Investeringar i miljarder
kronor i löpande
priser 2016
Volymförändring
(basår 2008)
Industri 69,8 6
Energi 37,2 ‑6
Byggverksamhet 7,0 ‑1
Varuhandel 14,9 4
Transport och magasinering * 13,5 ‑29
Information och kommunikation 19,8 27
Banker och Försäkringsbolag ** 5,3 ‑8
Företagstjänster 11,4 ‑4

* Prel. Resultat (Urval 6 undersöks inte denna omgång.) Se SCBDOK för vidare information) ** 2015 års siffror har blivit reviderade

Totala investeringar 2017 samt procentuell förändring 2017/2016
 Investeringar i
miljarder kronor i
löpande priser 2017
Volymförändring
enligt företagens
prognoser
Industri 69,8 0
Energi 43,2 16
Byggverksamhet 6,6 ‑7
Varuhandel 13,6 ‑10
Transport och magasinering 17,4 30
Information och kommunikation 11,8 ‑40
Banker och Försäkringsbolag 4,7 ‑12
Företagstjänster 10,4 ‑8

Definitioner och förklaringar

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks medan företag med 20–199 anställda undersöks genom ett urval. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda. Företag inom industribranschen med 10–19 anställda skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20–49 anställda.

Med investeringar avses i denna undersökning anskaffning av materiella tillgångar med en beräknad livslängd på minst ett år, samt ombyggnader och förbättringsarbeten som väsentligt höjer kapacitet, standard och livslängd. Investeringarna fördelas på byggnader och maskiner. Med förväntade investeringar avses dels konkreta investeringsplaner, dels sådan förnyelse av maskiner med mera som inte omfattas av nuvarande investeringsplaner men som erfarenhetsmässigt kan förväntas äga rum.

Volymbegreppet används för att visa på den procentuella förändringen mellan två år beräknad i 2008 års penningvärde och innefattar i de flesta fall bedömningar (upp- eller nedjusteringar) av företagens lämnade prognoser. Företagens planerade investeringar avviker erfarenhetsmässigt från de verkställda investeringarna på ett delvis systematiskt sätt.

Investeringsenkätens uppgifter skiljer sig från nationalräkenskapernas uppgifter då nationalräkenskaperna inkluderar fler branscher och använder ett vidare investeringsbegrepp där även köpt och egenproducerad mjukvara, finansiell leasing av kapitalföremål fördelat på användande bransch.

Från och med publiceringen i maj 2009 redovisas investeringsuppgifterna enligt ny svensk näringsgrensindelningen, SNI 2007. Övergången till ny näringsgrensindelning medför att tidigare redovisningsgrupper inte är fullt jämförbara med dagens publicering.

Nästa publiceringstillfälle

2017-05-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Rickard Persson

Telefon
010-479 61 51
E-post
rickard.persson@scb.se