Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2017:

BNP steg med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-09-13 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Det var främst export och fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2016 steg BNP med 3,1 procent.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion steg med 0,7 procent andra kvartalet säsongrensat jämfört med första kvartalet 2017. Det var främst boendet som bidrog till ökningen. Transporter minskade däremot under andra kvartalet och höll tillbaka utvecklingen. Totalt bidrog hushållens konsumtion med 0,3 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentlig konsumtion steg med 0,2 procent jämfört med första kvartalet. Statens konsumtion minskade med 0,4 procent och de kommunala myndigheternas konsumtion ökade med 0,4 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-tillväxten.

Lagerinvesteringarna höll tillbaka BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 2,5 procent jämfört med första kvartalet. Det var framförallt bostadsinvesteringar och övriga byggnader- och anläggningar som bidrog till ökningen. Totalt bidrog fasta bruttoinvesteringar med 0,6 procentenheter till BNP-tillväxten.

Exporten ökade med 2,3 procent jämfört med första kvartalet, vilket höjde BNP-tillväxten med 1,0 procentenheter. Exporten av varor steg med 2,3 procent. Det var främst insatsvaror och investeringsvaror som bidrog till uppgången. Även exporten av tjänster ökade med 2,3 procent.

Importen ökade med 1,5 procent och höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,6 procentenheter. Importen av varor ökade med 1,3 procent där bland annat import av varaktiga konsumtionsvaror höjde utvecklingen. Importen av tjänster steg med 2,1 procent. Sammantaget bidrog exportnettot med 0,4 procentenheter till BNP-tillväxten.

Produktionen inom näringslivet steg med 1,4 procent jämfört med första kvartalet. De varuproducerande branscherna ökade produktionen med 2,4 procent. De tjänsteproducerande branscherna ökade med 0,9 procent. Det var en bred uppgång där branscher såsom företagstjänster och handel bidrog mest till tillväxten.

Produktionen inom de offentliga myndigheterna steg med 0,8 procent jämfört med första kvartalet.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,6 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,3 procent. I både näringslivet och inom offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 0,3 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 1,1 procent jämfört med kvartalet innan.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 3,3 procent i löpande priser andra kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2016. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 1,3 procent. Hushållssektorns finansiella sparande minskade med 1 miljard kronor och uppgick till 175 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 21,9 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett överskott på 45,3 miljarder kronor. Det var en förbättring med 5,1 miljarder kronor jämfört med andra kvartalet 2016. Statens finansiella sparande visade ett överskott med 34,2 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett överskott med 6,8 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett överskott med 5,7 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 1,4 miljarder kronor.

Revideringar

Jämfört med den snabberäkning av andra kvartalet 2017 som redovisades i juli så har den säsongrensade BNP-utvecklingen reviderats ned med 0,4 procentenheter.

För 2016 har den säsongrensade BNP-utvecklingen för andra kvartalet reviderats upp med 0,3 procentenheter. Tredje och fjärde kvartalet har reviderats ned med 0,1 respektive 0,3 procentenheter. Den faktiska BNP-utvecklingen för helåret 2016 har reviderats upp med 0,1 procentenheter till 3,3 procent.

I samband med denna publicering redovisas även detaljerade årsberäkningar avseende 2015. Dessa bygger på ett mer fullständigt underlag än den tidigare preliminära skattningen. BNP-utvecklingen för helåret 2015 har då reviderats upp med 0,4 procentenheter till 4,5 procent. För mer information om de detaljerade årsberäkningar se Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

SCB har klassificerat om Ericsson AB från ett renodlat industriföretag till huvudsakligen ett tjänsteföretag. För nationalräkenskaperna innebär det nu ett tidsseriebrott mellan 2014 och 2015 - samt mellan kvartal 4 2014 och kvartal 1 2015 - när det gäller berörda branscher. Se vidare pressmeddelande från SCB: Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB Avsikten är att till 2019 göra en längre översyn av tidsserierna.

Uppgifter avseende inkomster och sparande har även reviderats för åren 1993–2014 då bland annat nya pensionsberäkningar har införts i Nationalräkenskaperna. Den offentliga förvaltningens inkomster och sparande har framför allt reviderats upp år 2016 vilket i huvudsak beror på reviderade skatteinkomster som till viss del motverkas av reviderad kommunal konsumtion. Dessutom har tidserien för sektorräkenskaperna skrivits tillbaka till år 1950 vilket innebär att åren 1950–1979 lagts till i statistikdatabasen.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2016), miljarder kronor

Diagram

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter
BNP från användningssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:2
BNP till marknadspris0,30,50,60,60,61,3
Import
0,4 0,1 -0,4 -0,3 -0,7 -0,6
Hushållens konsumtionsutgifter
0,4 -0,2 0,2 0,3 0,4 0,3
Offentliga konsumtionsutgifter
0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1
Fast bruttoinvestering
0,0 0,4 0,2 0,1 1,0 0,6
Lagerinvestering (1)
-0,3 0,2 -0,2 -0,3 0,4 -0,1
Export
-0,3 -0,3 0,8 0,7 -0,5 1,0

(1) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från användningssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:2
BNP till marknadspris0,30,50,60,60,61,3
Import
-1,0 -0,3 1,1 0,7 1,7 1,5
Varor (SNI A01-F43)
0,6 -0,2 1,1 1,3 1,2 1,3
Tjänster (SNI G45-T98)
-2,8 -0,6 1,0 -0,5 2,7 2,1
 
           
Hushållens
           
konsumtionsutgifter
0,8 -0,5 0,4 0,7 0,9 0,7
Egentliga hushåll
0,8 -0,5 0,4 0,7 0,9 0,7
HIO (2)
-0,1 0,3 0,5 0,5 0,0 -0,1
Offentliga
           
konsumtionsutgifter
1,0 0,7 -0,1 0,1 -0,2 0,2
Staten
0,9 0,5 -0,9 -0,7 -0,8 -0,4
Kommunerna
1,0 0,8 0,2 0,4 0,1 0,4
Fast bruttoinvestering
-0,2 1,8 1,0 0,4 4,1 2,5
Lagerinvestering (1) (3)
7 800 10 234 8 214 4 828 8 790 7 660
Export
-0,6 -0,6 1,8 1,6 -1,0 2,3
Varor (SNI A01-F43)
0,3 -1,1 1,7 1,8 0,2 2,3
Tjänster (SNI G45-T98)
-2,5 0,3 2,0 1,2 -3,5 2,3

(1) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden (1), volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från produktionssidan.2016:12016:22016:32016:42017:12017:2
BNP till marknadspris
0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 1,3
Därav
           
Varuproduktion (SNI A01-F43)
0,5 -1,6 1,2 0,4 1,3 2,4
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
0,3 -1,1 1,2 0,2 1,1 1,2
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
0,2 1,5 0,4 0,8 0,5 0,9
S:a näringsliv (2)
0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1,4
Offentliga myndigheters produktion
0,5 0,3 0,0 0,1 0,1 0,8
 
           
Arbetsinsats, arbetade timmar
0,8 0,9 -0,7 0,3 0,6 0,3

(1) Säsongrensad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av återkommande variationer under året. (2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor
BNP från användningssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:22017 Kv 2
BNP till marknadspris3,54,62,72,43,61,61 179 883
Import
4,0 6,3 2,1 1,3 5,4 3,1 469 904
Varor (SPIN A01-F43)
5,2 8,3 2,9 3,8 6,2 2,2 326 766
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,3 1,8 0,4 -3,9 3,4 5,3 143 138
S:a Tillgång
3,7 5,1 2,5 2,1 4,1 2,1 1 649 787
 
             
Hushållens
             
konsumtionsutgifter
3,4 2,2 1,6 1,5 2,2 2,2 515 192
Egentliga hushåll
3,5 2,3 1,6 1,5 2,2 2,2 498 633
HIO (2)
0,1 0,0 0,8 1,5 1,8 0,3 16 559
Offentliga
             
konsumtionsutgifter
2,5 6,2 2,9 2,2 2,2 -1,9 299 472
Staten
3,6 6,6 1,9 -0,1 -1,0 -3,8 78 004
Kommunerna
2,0 6,1 3,2 3,0 3,2 -1,2 221 468
Fast bruttoinvestering
5,1 7,8 6,3 3,4 9,5 6,4 313 517
Lagerinvestering (1) (3)
0,3 0,6 -0,4 -0,5 0,4 -0,4 -2 103
Export
3,6 3,9 2,5 3,1 3,8 2,7 523 709
Varor (SPIN A01-F43)
4,0 3,8 2,8 3,6 5,1 3,7 365 608
Tjänster (SPIN G45-T98)
2,7 4,3 1,9 2,0 0,8 0,4 158 101
S:a Användning
3,7 5,1 2,5 2,1 4,1 2,1 1 649 787

(1) Lagerinvestering redovisas som procentuellt bidrag till BNP totalt. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden (1), volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent
BNP från produktionssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:2
BNP till marknadspris4,03,62,71,92,23,1
Därav
           
Varuproduktion (SNI A01-F43)
7,4 1,6 1,6 -0,4 1,7 5,8
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
8,6 0,7 1,6 -0,8 2,6 3,3
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
2,7 4,7 3,2 3,1 3,3 2,7
S:a näringsliv (2)
4,3 3,7 2,7 2,0 2,7 3,7
Offentliga myndigheters produktion
1,6 2,5 1,6 0,7 0,4 0,8
 
           
Arbetsinsats, arbetade timmar
2,2 3,8 1,1 1,2 1,2 0,7

(1) Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. (2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, Volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
  2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2017:1 2017:2

BNP i faktiska tal

           
Föregående publicering (28/7)
3,4 4,2 2,6 2,5 3,6 2,6
Nuvarande publicering (13/9)
3,5 4,6 2,7 2,4 3,6 1,6
Differens
0,1 0,4 0,1 -0,1 0,0 -1,0
BNP i säsongrensade tal
           
Föregående publicering (28/7)
0,3 0,2 0,7 0,9 0,6 1,7
Nuvarande publicering (13/9)
0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 1,3
Differens
0,0 0,3 -0,1 -0,3 0,0 -0,4

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993- finns i Excel på www.scb.se/nr0103 samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Viktoria Marmdal

Telefon
010-479 46 28
E-post
viktoria.marmdal@scb.se

Clara Modig

Telefon
010-479 47 47
E-post
clara.modig@scb.se