Till innehåll på sidan

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Nästa publicering: 2018-03-28

Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Se också Eurostats webbplats avseende offentliga finanser och förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld 2016 enligt EU:s konvergenskriterier

2017-09-29

År 2016 uppgick den offentliga förvaltningens finansiella sparande till 50 miljarder kronor och den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld till 1 859 miljarder kronor. Detta innebär att Sverige klarar EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2015 förstärktes den offentliga förvaltningens finanser med nästan 44 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0108