Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), Januari 2017:

Inflationstakten 1,4 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-02-17 9.30

Inflationstakten enligt KPI var 1,4 procent i januari 2017. KPI minskade med 0,7 procent från december 2016 till januari 2017. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,3 procent. Inflationstakten enligt måttet KPIF var 1,6 procent i januari 2017.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) minskade med 0,7 procent från december 2016 till januari 2017. Under motsvarande period 2016 sjönk KPI med 0,3 procent. KPI sjunker normalt i januari till följd av säsongsnormala prissänkningar, framförallt på kläder och skor.

Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI. Inaktuella varor och tjänster tas bort samtidigt som nya tillkommer. Metodmässiga ändringar introduceras också vid årskiften. För mer information om ändringar som gjorts i KPI 2017, se länk under ”Nytt för 2017”.

Vid varje årsskifte får dessutom alla varor och tjänster en ny uppdaterad vikt i varukorgen. Den sammantagna effekten från en ändrad sammansättning av varukorgen och nya vikter benämns som korgeffekten. I januari 2017 bidrog korgeffekten med -0,1 procentenhet till månadsförändringen i KPI, vilket är nära ett historiskt genomsnitt. För mer information om korgeffekten, se länk under ”Nytt för 2017”.

Förutom korgeffekten bidrog säsongsnormala prissänkningar med -1,1 procentenheter till månadsförändringen sammantaget. Därav bidrog lägre priser på kläder och skor (-11,1 procent) med -0,6 procentenheter, prisnedgångar på utrikes flyg (-21,3 procent) med -0,2 procentenheter samtidigt som lägre priser på paketresor (-11,6 procent), logi (-6,5 procent) samt inventarier och hushållsvaror (-0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Dessa nedgångar motverkades av prishöjningar på lokaltrafik (4,3 procent), livsmedel och alkoholfria drycker (0,4 procent), egnahemskostnader (1,8 procent), el och bränsle (1,3 procent) samt drivmedel (3,3 procent) som vardera bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,4 procent i januari 2017. Det är en minskning från december 2016 då den var 1,7 procent.

Högre boendekostnader (1,9 procent) samt prishöjningar på drivmedel (13,1 procent) påverkade inflationstakten uppåt med 0,4 procentenheter vardera i januari. Diverse mindre prisuppgångar på olika varor och tjänster bidrog sammantaget med ytterligare 0,4 procentenheter.

Högre priser på livsmedel (1,5 procent) och restauranger (2,5 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera. Lägre priser på teleutrustning (-16,9 procent) motverkade uppgångarna och bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för januari 2017 var 317,50 (1980=100).

 VägningstalBidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedanFörändring i procent sedan
 2017dec-16jan-16dec-16jan-16
Livsmedel och alkoholfria drycker
141,0 0,1 0,2 0,4 1,7
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,7 1,9
Kläder och skor
54,0 ‑0,6 0,1 ‑11,1 2,2
Boende
226,0 0,2 0,4 1,1 1,9
Inventarier och hushållsvaror
58,0 ‑0,1 0,0 ‑0,9 ‑0,6
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Transport
139,0 ‑0,1 0,5 ‑0,6 3,8
Post och telekommunikationer
35,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑2,4 ‑6,7
Rekreation och kultur
122,0 ‑0,1 0,0 ‑1,1 0,1
Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,3 1,9
Restauranger och logi
70,0 0,0 0,2 ‑0,5 2,5
Diverse varor och tjänster
73,0 0,0 0,1 ‑0,1 1,4
KPI totalt
1 000,0 ‑0,7 1,4 ‑0,7 1,4

Underliggande inflation

Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,6 procent i januari 2017. Det är en minskning från december 2016 då den var 1,9 procent. KPIF sjönk med 0,7 procent från december till januari, under motsvarande period föregående år sjönk KPIF med 0,4 procent. KPIF för januari var 207,38 (1987=100).

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var 1,2 procent i januari 2017 (1,3 procent i december 2016). Från december till januari sjönk KPIF exklusive energi med 0,9 procent. Under motsvarande period 2016 sjönk KPIF exklusive energi med 0,8 procent. KPIF exklusive energi för januari var 195,97 (1987=100).

KPIF och KPIF exklusive energi är mått på underliggande inflation som beräknas av SCB på uppdrag från Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige sjönk till 1,5 procent i januari 2017 från 1,7 procent i december 2016. HIKP sjönk med 0,8 procent från december 2016 till januari 2017, under motsvarande period 2016 sjönk HIKP med 0,6 procent.

HIKP för januari 2017 var 101,50 (2015=100).

Inflationstakten enligt HIKP var 1,2 percent i EU-länderna och 1,1 i EMU-länderna i december 2016, vilket är den senaste publicerade statistiken. Inflationstakten i EMU-länderna väntas stiga till 1,8 procent i januari 2017 enligt Eurostats snabbstatistik.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

Konsumentprisindex (KPI), januari 2017

Nytt för 2017

Vissa ändringar införs i beräkningen av konsumentprisindex från och med publiceringen för januari 2017. För ytterligare information se:
Ändringar i beräkningen av KPI från år 2017 (pdf)

Läs mer om korgeffekten (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

2017-03-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Peter Nilsson

Telefon
010-479 42 21
E-post
peter.nilsson@scb.se

John Johansson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.johansson@scb.se