Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), mars 2017:

Inflationstakten 1,3 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-04-11 9.30

Inflationstakten enligt KPI var 1,3 procent i mars (1,8 procent i februari). Från februari 2017 till mars 2017 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,5 procent i mars (2,0 procent i februari).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) var i genomsnitt oförändrat från februari 2017 till mars 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,5 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (3,3 procent) med 0,2 procentenheter. Högre kostnader för äldreomsorg (8,3 procent) påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på böcker (-38,4 procent) under den årliga bokrean, utrikes flygresor (-8,0 procent), grönsaker (-7,2 procent) och drivmedel (-2,7 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,3 procent i mars 2017. Det är en nedgång från februari då den var 1,8 procent.

Högre boendekostnader (2,4 procent) bidrog med 0,5 procentenheter, varav 0,2 procentenheter berodde på högre elpriser (6,8 procent). Högre priser på drivmedel (9,9 procent) bidrog med 0,3 procentenheter.

Prisökningar på livsmedel och alkoholfria drycker (1,6 procent), restauranger (2,9 procent) och diverse varor och tjänster (2,1 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera i mars.

Sjunkande priser på utrikes flygresor (-26,0 procent) och teleutrustning (-15,2 procent) påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter vardera i mars.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för mars 2017 var 319,68 (1980=100).

 VägningstalBidrag i procent-
enheter till
konsument-
prisernas
förändring sedan
Förändring i
procent sedan
 2017feb-17mar-16feb-17mar-16
Livsmedel och alkoholfria drycker
141,0 0,0 0,2 0,0 1,6
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,2 1,7
Kläder och skor
54,0 0,2 0,0 3,1 ‑0,4
Boende
226,0 0,0 0,5 ‑0,1 2,4
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0 0,0 ‑0,1 ‑0,4
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 0,2 0,5
Transport
139,0 ‑0,1 0,2 ‑0,8 1,8
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 ‑0,2 ‑6,4
Rekreation och kultur
122,0 ‑0,1 0,0 ‑1,2 0,2
Utbildning
5,0 0,0 0,0 2,3 3,8
Restauranger och logi
70,0 0,0 0,2 0,3 3,4
Diverse varor och tjänster
73,0 0,1 0,2 0,9 2,1
KPI totalt
1 000,0 0,0 1,3 0,0 1,3

Underliggande inflation

Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) sjönk till 1,5 procent i mars från 2,0 procent i februari. Från februari till mars 2017 var KPIF i genomsnitt oförändrat, under motsvarande period 2016 steg KPIF med 0,5 procent. KPIF för mars var 208,82 (1987=100).

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi sjönk till 1,0 procent i mars från 1,3 procent i februari. Från februari till mars 2017 steg KPIF exklusive energi med 0,1 procent. Under motsvarande period 2016 steg KPIF exklusive energi med 0,4 procent. KPIF exklusive energi för mars var 197,68 (1987=100).

KPIF och KPIF exklusive energi är mått på underliggande inflation som beräknas av SCB på uppdrag från Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige sjönk till 1,4 procent i mars från 1,9 procent i februari. HIKP var i genomsnitt oförändrat från februari till mars 2017. Under motsvarande period 2016 steg HIKP med 0,5 procent.

HIKP för mars 2017 var 102,25(2015=100).

Inflationstakten enligt HIKP i var 1,9 procent i EU-länderna och 2,0 i EMU-länderna i februari, vilket är den senaste publicerade månaden. Inflationstakten i EMU-länderna väntas sjunka till 1,5 procent i mars enligt Eurostats snabbstatistik.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

Konsumentprisindex (KPI), mars 2017

Nästa publiceringstillfälle

2017-05-11 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Brunilda Sandén

Telefon
010-479 45 62
E-post
brunilda.sanden@scb.se

John Johansson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.johansson@scb.se