Till innehåll på sidan

Analyser om utbildning och arbetsmarknad

Statistiken beskriver sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad, som till exempel utvecklingen av arbetskrafts- och utbildningsdeltagande. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter samt i serien Information om utbildning och arbetsmarknad.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Tema: Arbetsmarknad Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden

2015-12-16

Betydande brist på vård- och omsorgsutbildade väntas i framtiden. Även om intresset bland gymnasieungdomar skulle öka och betydligt fler skulle examineras från komvux är risken stor att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Arbetsmarknad 2015:4 Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden Rapport 2015-12-16
Tema: Arbetsmarknad 2013:1 Ingenjörerna Rapport 2013-03-11
Tema: Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas? Rapport 2012-06-27
Konjunkturberoende i inflödet till och utflödet från högre studier Rapport 2011-12-06
Tema: Arbetsmarknad 2010:4 Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Rapport 2010-11-16
Länens arbetsmarknad – befolkning, näringsliv, yrken och framtida pensionsavgångar Rapport 2010-03-26
Tema: Utbildning och arbetsmarknad 2010:3 Arbetskraftsbarometern 1997–2009 – en återblick på 32 utbildningsgrupper Rapport 2010-03-26
Tema: Utbildning 2010:1 Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030 Rapport 2010-02-24
Utbildning och arbete – Tillskott och rekryteringsbehov för olika utbildningsgrupper till 2010 Rapport 2004-06-03
Tema: Arbetsmarknad 2002:1 Den äldre arbetskraften Rapport 2002-06-28
Tema: Utbildning 2001:3 Avhopp från läraryrket och framtida pensionsavgång Rapport 2001-04-30
Tema: Utbildning 2001:2 Tillgången på forskarutbildade – Utsikter till år 2013 Rapport 2001-03-30
Tema: Arbetsmarknad 2001:1 21-åringarns situation på arbetsmarknaden – En kohortanalys Rapport 2001-01-31
Utbildning och efterfrågan på arbetskraft. Utsikter till år 2008 Rapport 2001-01-30

Artiklar

Lärare hjälper en ung student.
Matchning visar arbetsmarknadens behov

2016-12-12

Matchning är ett begrepp som ofta används i rapporteringen om arbetsmarknaden. Det handlar till exempel om i vilken mån arbetslösas kunskaper matchar arbetsgivarnas behov av kompetens, eller vilka yrken personer med olika utbildningar arbetar inom. Nya matchningsindikatorer visar att personer som utbildat sig till specialistsjuksköterska, psykolog eller speciallärare i stor utsträckning också arbetar inom sina yrkesområden.

Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Regionalt, Utbildning

Gammal kvinna får omsorg
Stora insatser krävs för att klara 40-talisternas äldreomsorg

2016-03-07

I framtiden väntas betydande brist på vård- och omsorgsutbildade. Även om intresset bland gymnasieungdomar skulle öka och betydligt fler skulle examineras från komvux är risken stor att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035.

Arbetsmarknad, Utbildning, Äldre och äldreomsorg

Människor rör sig i mörkret framför ett upplyst skyltfönster
Äldre och utrikes födda behövs för framtidens välfärd

2012-10-03

En allt äldre befolkning gör att de som arbetar måste försörja allt fler. För att för­sörj­nings­bördan ska kunna ligga kvar på dagens nivå krävs att syssel­sätt­ningen ökar för flera grupper samtidigt. Om fler äldre och utrikes födda arbetar får det stor effekt på den framtida syssel­sättningen.

Befolkningsprognoser, Befolkning, Sveriges ekonomi, Arbetsmarknad

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0521