Till innehåll på sidan

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Rapporten presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. Detta görs bland annat genom att studera strömmarna genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden samt utbildningskravens förändringar på olika delar av arbetsmarknaden.

Statistiknyheter

Trender och prognoser 2017

2017-12-11

Trender och prognoser 2017 visar att bristen på lärare inom flertalet lärarkategorier riskerar att öka fram till 2035. Även dagens brist på specialistutbildade sjuksköterskor riskerar att tillta. Behovet av arbetskraft bedöms öka kraftigt i offentlig tjänstesektor fram till år 2035. Det beror på en allt större befolkning samt en betydande ökning av antalet barn, ungdomar och äldre.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Trender och Prognoser 2017 Rapport 2017-12-11
Trender och Prognoser 2014 Rapport 2014-12-10
Trender och Prognoser 2011, korrigerad 2012-11-09 Rapport 2012-01-25
Trender och Prognoser 2008 Rapport 2009-01-30
Trender och prognoser 2005 Rapport 2005-12-06
Trender och prognoser 2002 Rapport 2002-05-15

Artiklar

Illustration
Populär utbildning i journalistik ger framtida överskott

2015-06-09

År 2035 förväntas det vara överskott på examinerade inom journalistik och medievetenskap i relation till den förväntade efterfrågan. Det framgår av SCB:s publikation Trender och prognoser 2014.

Högskola, Utbildning, Arbetsmarknad

Korridor med väggklocka
Risk för kraftig personalbrist inom vården

2015-03-03

En växande befolkning och allt fler äldre gör att bristen på utbildade inom vård och omsorg kan komma att bli stor. Det gäller särskilt de som har gymnasiekompetens på området. Enligt SCB:s prognos kommer det att saknas så många som 160 000 utbildade år 2035.

Arbetsmarknad, Vård och omsorg, Äldre och äldreomsorg

Tre män i bygghjälmar sitter på huk och tittar och pekar på ritningar på golvet
Många ingenjörer saknar formell utbildning

2012-12-21

Det råder brist på yrkeserfarna ingenjörer på den svenska arbets­marknaden, enligt arbets­givarna. Samtidigt är det vanligt att arbeta som ingenjör utan formell ingenjörs­utbild­ning. Det fram­kommer i en rapport om till­gång och efter­frågan på ingenjörer som publicerades i februari 2013.

Arbetsmarknad, Yrken, Utbildning, Näringsliv

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0515