Till innehåll på sidan

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

Statistiken visar grundläggande kunskaper och färdigheter hos vuxna som används i vardagen och som behövs för ett framgångsrikt deltagande i samhället, till exempelläsförståelse, räkning och problemlösning med hjälp av IT/dator utifrån kön, ålder, utländsk bakgrund, sysselsättning och utbildningsbakgrund.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

PIAAC – den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

2013-10-08

Sverige ligger totalt sett över genomsnittet för de deltagande länderna i den internationella jämförelsen PIAAC när det gäller läsning och räkning och högst när det gäller problemlösning med hjälp av dator. Samtidigt är skillnaderna stora i befolkningen. En ganska stor del ligger på låg nivå inom dessa kunskapsområden.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning 2015:2 Vuxna med svaga färdigheter Rapport 2015-01-30
Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Rapport 2013-10-08

Artiklar

Folksamling
Personer med svaga färdigheter arbetar i mindre utsträckning

2016-10-06

Var sjätte svensk hade 2012 otillräckliga kunskaper i att läsa och/eller räkna. Av dem förvärvsarbetade 60 procent år 2014, jämfört med 85 procent av dem med goda färdigheter.

Arbetsmarknad, Befolkning, Utbildning

Läsfärdigheter skiljer stort bland utrikes födda

2014-06-09

Det är stora skillnader i utrikes föddas läs­färdig­heter i Sverige. Det är också stora skill­nader mellan utrikes och inrikes födda i Sverige jämfört med andra länder. En för­klaring är att samman­sätt­ningen av gruppen utrikes födda varierar från land till land till exempel vad gäller ursprungs­land och skäl till invandring.

In- och utvandring, Integration och segregation, Utbildning, Arbetsmarknad

Kvinna läser en bok och skådar ut i fjärran
Höga läsfärdigheter bland unga

2013-12-09

Sex av tio unga svenskar har goda kun­skaper i läs­ning, jäm­fört med fyra av tio bland äldre. Det framgår av en inter­nationell under­sök­ning av vuxnas kun­skaper i läs­ning, räk­ning och problem­lös­ning med hjälp av dator.

Utbildning, Internationellt

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0546