Till innehåll på sidan

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

Statistiken visar grundläggande kunskaper och färdigheter hos vuxna som används i vardagen och som behövs för ett framgångsrikt deltagande i samhället, till exempelläsförståelse, räkning och problemlösning med hjälp av IT/dator utifrån kön, ålder, utländsk bakgrund, sysselsättning och utbildningsbakgrund.

Statistiknyheter

PIAAC – den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

2013-10-08

Sverige ligger totalt sett över genomsnittet för de deltagande länderna i den internationella jämförelsen PIAAC när det gäller läsning och räkning och högst när det gäller problemlösning med hjälp av dator. Samtidigt är skillnaderna stora i befolkningen. En ganska stor del ligger på låg nivå inom dessa kunskapsområden.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning 2015:2 Vuxna med svaga färdigheter Rapport 2015-01-30
Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Rapport 2013-10-08

Artiklar

Personer med svaga färdigheter arbetar i mindre utsträckning

2016-10-06

Var sjätte svensk hade 2012 otillräckliga kunskaper i att läsa och/eller räkna. Av dem förvärvsarbetade 60 procent år 2014, jämfört med 85 procent av dem med goda färdigheter.

Arbetsmarknad, Befolkning, Utbildning

Läsfärdigheter skiljer stort bland utrikes födda

2014-06-09

Det är stora skillnader i utrikes föddas läs­färdig­heter i Sverige. Det är också stora skill­nader mellan utrikes och inrikes födda i Sverige jämfört med andra länder. En för­klaring är att samman­sätt­ningen av gruppen utrikes födda varierar från land till land till exempel vad gäller ursprungs­land och skäl till invandring.

In- och utvandring, Integration och segregation, Utbildning, Arbetsmarknad

Höga läsfärdigheter bland unga

2013-12-09

Sex av tio unga svenskar har goda kun­skaper i läs­ning, jäm­fört med fyra av tio bland äldre. Det framgår av en inter­nationell under­sök­ning av vuxnas kun­skaper i läs­ning, räk­ning och problem­lös­ning med hjälp av dator.

Utbildning, Internationellt

Läs fler artiklar

Har du frågor om statistiken?

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0546