Till innehåll på sidan

Andel utrikes födda elever som deltagit i undervisning i modersmål (hemspråk), efter skolår och elevpanel, 1992–2017

Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

För undervisning i modersmål användes tidigare benämningen hemspråksundervisning.

Kommentarer

Andelen utrikes födda elever som deltog i modersmålsundervisning i skolår 3 våren 2014 var runt 60 procent. En ökning verkar därmed ha skett sedan eleverna i panel 6 våren 2002 gick i skolår 3 då det handlade om ungefär 35 procent. Även i skolår 4, 5 och 6 finns en tendens till att andelen i panel 8 ligger något högre än den gjorde i panel 6, men dessa skillnader är inte statistiskt säkerställda.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-12

Har du frågor om statistiken?

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se