Till innehåll på sidan

Andel utrikes födda elever som deltagit i undervisning i svenska som andraspråk, efter skolår och elevpanel, 1992–2016

Procent

Diagram

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen. 

Kommentarer

Andelen utrikes födda elever som deltog i undervisning i svenska som andraspråk i skolår 3 våren 2014 var 60 procent. En ökning verkar därmed ha skett sedan eleverna i panel 6 våren 2002 gick i skolår 3 då det handlade om 40 procent. Även i skolår 4 och 5 verkar andelen i panel 8 ligga högre än den gjorde i panel 6.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se