Till innehåll på sidan

Preliminära uppgifter om FoU i Sverige 2017:

Ökade utgifter för forskning och utveckling (FoU)

Statistiknyhet från SCB 2018-07-13 9.30

Utgifterna för forskning och utveckling (FoU) i Sverige ökade mellan 2015 och 2017 i fasta priser. Uppgifterna är preliminära. Offentlig sektors utgifter ökade mest i relativa termer, 16 procent. Företagssektorn stod dock för den största absoluta ökningen, med FoU-relaterade utgifter för 8,8 miljarder kronor.

Som framgår av tabellen ökade utgifterna för egen FoU inom alla sektorer som redovisas. I detta skede av insamlingen är värdena för den privata icke-vinstdrivande sektorn allt för osäkra och uppgifterna för sektorn ingår således inte i rapporten. Resultatet tyder på att de senaste årens trend med ökande satsningar på FoU fortsätter.

Utgifter för egen FoU i Sverige, efter sektor och delsektor, år 2015 och 2017, 2017 års priser, miljoner kronor
 2015 2017
 Punktskattning±KI[1]Punktskattning±KI[1]
Företagssektorn 99 112 1 935 107 919 2 198
Universitets- och högskolesektorn 37 985 39 182
Offentlig sektor 4 860 5 633
Myndigheter 2 487 2 701
Landsting exkl. ALF 2 064 2 534
Kommuner och lokala och regionala FoU-enheter 309 398
Privata icke-vinstdrivande sektorn 263 164

[1] 95 procentigt konfidensintervall

I företagssektorn har både utgifterna och antalet årsverken i den egna FoU-verksamheten ökat mellan 2015 och 2017. Förändringar i populationen gör det dock svårt att dra tydliga slutsatser om förändringen mellan branscher.

Bland svenska universitet och högskolor bekostas FoU-verksamheten med hjälp av olika typer av finansiärer. Diagrammet nedan visar fördelningen av de driftkostnader som uppkommit till följd av FoU-verksamheten mellan olika finansieringskällor. Driftkostnaderna, som uppskattas med hjälp av lärosätenas intäkter, uppgick 2017 till 36 842 miljoner kronor. Fördelningen är i stor sett oförändrad sedan förra undersökningsomgången.

Utgifter för egen FoU (exklusive investeringar1) inom universitets- och högskolesektorn, efter finansieringskälla, år 2017, andelar

Diagram Utgifter för egen FoU (exkl. investeringar1) inom universitets- och högskolesektorn, efter finansieringskälla, år 2017, andelar

[1] Investeringar kan av tekniska skäl inte redovisas efter finansiär, se avsnitt Kort om statistiken i rapporten Forskning och utveckling i Sverige 2017- preliminära uppgifter.

Investeringarna i FoU inom universitets-, och högskolesektorn uppgick till 2,3 miljarder kronor år 2017, en ökning med 187 miljoner kronor sedan 2015.

Utgifterna för FoU i den offentliga sektorn uppgick under år 2017 till 5,6 miljarder kronor. Från föregående undersökning har utgifterna för egen FoU ökat med 773 miljoner kronor, vilket till stor del beror på landstingens ökade utgifter. Även bland kommuner samt lokala och regionala FoU-enheter har utgifterna ökat.

Resultaten är baserade på preliminära uppgifter från SCB:s undersökningar om FoU i Sverige. Det innebär att uppgifterna är osäkra och kan komma att justeras. Dessutom kan en omarbetning av definitionen av FoU påverka resultatet. Mer information finns i rapporten Forskning och utveckling i Sverige 2017- preliminära uppgifter.

Definitioner och förklaringar

Forskning och Utveckling (FoU)

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.

Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Egen FoU

FoU som har utförts i Sverige av enhetens egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av enheten och där enhetens personal arbetat tillsammans med konsulterna. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning av andra.

FoU-årsverke

Ett årsverke är det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En person som varit heltidsanställd men endast ägnat halva sin tid åt FoU har gjort 0,5 FoU-årsverken.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se