Till innehåll på sidan

Inom vården finns Sveriges vanligaste yrken

Inom vården finns några av Sveriges vanligaste yrken. Den största gruppen är undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden med cirka 138 000 anställda. Det är också en yrkesgrupp som är mycket kvinnodominerad, med 92 procent kvinnor. Men var finns jobben i framtiden, och vilka utbildningar är bra att satsa på?

Yrkesstatistiken handlar framför allt om vilka yrken de personer som arbetar har. I vårt yrkesregister har vi statistik om totalt 430 yrkesgrupper och cirka 4,4 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden som är 16–64 år gamla. Majoriteten av dem, drygt 3 miljoner anställda, jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden. Drygt 1,3 miljoner jobbar i offentliga verksamheter, det vill säga stat, landsting och kommun.

flest jobbar privat

Drygt 3 miljoner personer är anställda i den privata delen av arbetsmarknaden.

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är den största yrkesgruppen med 138 200 anställda. Butikssäljare, fackhandel kommer på andra plats i storlek med 103 400 sysselsatta personer. På tredje plats kommer grundskollärare med 101 000 personer. Det fjärde största yrket i Sverige är företagssäljare. Det rör sig om 88 000 personer, som arbetar med att sälja varor och tjänster till andra företag.

Sveriges vanligaste yrken. Anställda 16–64 år, antal, år 2016
Yrke Antal personer
1. Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden 138 100
2. Butikssäljare, fackhandel 103 400
3. Grundskollärare 101 000
4. Företagssäljare 88 000
5. Barnskötare 84 800
6. Lager- och terminalpersonal 79 400
7. Butikssäljare, dagligvaror 78 400
8. Vårdbiträden 76 500
9. Övriga kontorsassistenter och sekreterare 76 200
10. Städare 72 800

Vårdyrken kvinnodominerade – många män är säljare

Den största yrkesgruppen i registret, undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden, är också en av de mest kvinnodominerade med 92 procent kvinnor och endast 8 procent män. Om man tittar särskilt på de mest kvinnodominerade yrkena så är barnmorskor och tandsköterskor i stort sett helt kvinnodominerade med 100 procent respektive 99 procent kvinnor. Det förekommer enstaka män även bland barnmorskor, men de är så få att det inte gör någon skillnad i procentuträkningen.

Mansdominerat bland brunnsborrare och plåtslagare

Det vanligaste yrket bland män är företagssäljare. Men de mest mansdominerade yrkena är brunnsborrare, takmontörer, VVS-montörer, byggnads- och ventilationsplåtslagare och träarbetare, snickare med flera. I de yrkena finns bara 1 procent anställda kvinnor.

Jämnast könsfördelning har yrken som meteorologer, landskapsarkitekter, webmaster och webbadministratörer med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

10 vanligaste yrkena för kvinnor, år 2016
Yrke
Antal kvinnor Totalt antal Andel
kvinnor
1. Undersköterskor hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden
127 600 138 200 92 %
2. Barnskötare 75 800 84 800 89 %
3. Grundskollärare 75 700 101 000 75 %
4. Förskollärare 67 800 70 900 96 %
5. Butikssäljare, fackhandel 62 900 103 400 61 %
6. Vårdbiträden 61 900 76 600 81 %
7. Övriga kontorsassistenter och sekreterare 60 000 76 200 79 %
8. Städare 54 300 72 800 75 %
9. Personliga assistenter 53 600 72 600 74 %
10. Butikssäljare, dagligvaror 52 700 78 400 67 %
10 vanligaste yrkena för män, år 2016
Yrke Antal män Totalt antal Andel män
1. Företagssäljare 64 400 88 000 73 %
2. Lager- och terminalpersonal 62 400 79 400 79 %
3. Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 56 800 71 300 80 %
4. Lastbilsförare m.fl. 53 800 57 300 94 %
5. Träarbetare, snickare m.fl. 45 800 46 300 99 %
6. Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete 45 200 52 800 86 %
7. Butikssäljare, fackhandel 40 500 103 400 39 %
8. Fastighetsskötare 34 900 40 400 86 %
9. Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer 31 100 32 100 97 %
10. Installations- och serviceelektriker 30 800 31 400 98 %

Soldater yngst på arbetsmarknaden

Det finns också tydliga skillnader i ålder mellan olika yrken. Yngst är soldater och professionella idrottsutövare som i snitt är 28 år gamla. Även kafé- och konditoribiträden och anställda inom restaurang som bartendrar, hovmästare och servitörer har en ganska låg medelålder med 29, 30 och 31 år.

De som är äldst på arbetsmarknaden är ledare inom trossamfund där medelåldern var 54 år. Sedan följer general-, landstings och kommundirektörer som har toppositioner inom den offentliga sektorn och psykoterapeuter, som båda har en medelålder på 53 år.

Medelåldern är 41 år

Medelåldern bland alla anställda i yrkesregistret är 41 år.

Högst andel födda utomlands bland pizzabagare 

Av de anställda som finns i yrkesregistret är 17 procent födda utomlands. Pizzabagare är den yrkesgrupp som har högst andel utrikes födda. Bland dem är knappt tre fjärdedelar, 73 procent, födda utomlands. Stor andel utrikes födda finns även bland städare och bland doktorander. Dessutom är många läkare födda utomlands. Mellan 31 och 38 procent av dem är födda i ett annat land, beroende på vilken typ av läkare de är.

Bland de yrken som har minst andel födda utomlands finns brandmän, flygledare, fiskare och officerare. I de här yrkena är totalt mellan 2–3 procent utrikes födda.

Gift med en kollega

Grundskollärare är yrket där det är vanligast att gifta par och sambor* har samma yrke. Det finns över 2700 par med den kombinationen. Det är också vanligt att båda parterna är personliga assistenter eller att båda är specialistläkare.

*Sambor räknas bara med om de har gemensamma barn.

Störst brist på lärare och sjuksköterskor

De senaste åren har det varit stor brist på lärare och pedagoger. I den senaste Arbetskraftsbarometern, SCB:s undersökning där arbetsgivarna får ge sin bild av läget på arbetsmarknaden, framgår att det är störst brist på nyutexaminerade lärare för grundskolans senare år med inriktning på matematik och naturvetenskap. Där anger hela 96 procent av arbetsgivarna att det är brist på nyutexaminerade. Det är också brist på förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare och specialpedagoger.
Även inom hälso- och sjukvården har det varit stor brist på utbildade de senaste åren. Störst brist är det på sjuksköterskor, både grundutbildade och specialistutbildade. Inom tandvården är bristen störst på nyutexaminerade tandläkare och tandsköterskor.

Utbildningsgrupper där störst andel arbetsgivare rapporterar brist på nyutexaminerade, år 2017
Utbildning Andel arbetsgivare som svarar brist

1. Grundskollärarutbildning, senare år, matematik/NO

96 %
2. Fordonsutbildning (gymnasienivå) 95 %
3. Speciallärar- och specialpedagogutbildning 94 %
4. Fritidspedagogutbildning 93 %
5. Distriktsköterskeutbildning 88 %
Ökad brist på arbetssökande från gymnasiets yrkesutbildningar

Arbetsgivarna upplever dessutom brist på arbetssökande från i stort sett samtliga av de gymnasiala yrkesutbildningar som undersöks. Störst är bristen på fordonsutbildade, där 95 procent av arbetsgivarna har upplevt svårigheter vid rekrytering. Bristen är även stor på utbildade inom naturbruk, transport, bygg, automation och restaurang.

Inom teknik och tillverkning tror arbetsgivarna att de kommer att öka antalet anställda till 2020. Det gäller främst programmerare, och systemvetare, civilingenjörer inom elektronik, datateknik och automation samt högskoleingenjörer inom byggnadsteknik. För dessa utbildningar har fler än tre av fyra arbetsgivare angett att de har ökade anställningsbehov på tre års sikt.

Utbildningsgrupper där störst andel arbetsgivare bedömer att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt, år 2016
Utbildning Andel arbetsgivare som svarar öka

1. Programmerar- och systemvetarutbildning

83 %
2. Civilingenjörsutbildning, elektronik/datateknik/automation 79 %
3. Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik 75 %
4. Högskoleingenjörsutbildning: El/elektronik/datateknik 73 %
5. Civilingenjörsutbildning, byggnadsteknik 67 %

God tillgång på journalister och biologer

Under de senaste åren har arbetsgivarna i störst utsträckning rapporterat god tillgång på nyutexaminerade inom det samhälls- och naturvetenskapliga området. Men Arbetskraftsbarometern för 2017 visar att den goda tillgången på utbildade tycks ha blivit mer balanserad för många utbildningsgrupper. Det är bara när det gäller journalist- och biologutbildade som arbetsgivarna uppger att det fortsatt är god tillgång på nyutexaminerade.

SCB:s statistik om yrken

SCB:s yrkesregister innehåller förvärvsarbetande i åldrarna 16-64 år. För att klassas som förvärvsarbetande måste man ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad under 2015. Även de som har varit tillfälligt borta från jobbet, till exempel på grund av sjukdom eller tjänstledighet, ingår i registret.

Egenföretagare finns också i Yrkesregistret om de är aktiva och om deras företag är en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Ofta handlar det här om småföretagare. De som driver sitt företag i aktiebolagsform räknas som anställda eftersom man har ett anställningsförhållande till företaget.

Registret innehåller mycket information om människor i arbete, förutom yrke bland annat ålder, kön, födelseland, invandringsår, utbildning, bransch, sektor och vilken kommun man bor i. Den senaste statistiken som finns är från 2015.

Från och med 2014 års redovisning, redovisas statistiken efter den nya yrkesnomenklaturen, Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012). Den är mer detaljerad och speglar dagens yrkesstruktur bättre än den tidigare yrkesnomenklaturen (SSYK 96) som den också ersätter. Till grund för SSYK 2012 ligger den internationella yrkesindelningen ISCO-08. Övergången till SSYK 2012 innebär ett tidsseriebrott som gör att jämförelser med tidigare år inte är möjlig.
Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)

Arbetskraftsbarometern är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 72 utbildningar, varav 13 gymnasiala och 59 eftergymnasiala. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 blanketter ut till ca 7 500 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökande hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Yrkesregistret, SCB

Läs en artikel