Till innehåll på sidan

Regelverk för individ- och hushållsundersökningar

Lagen (2001:99) om den officiella statistiken reglerar uppgiftsinsamling för den officiella statistiken. Den föreskriver bland annat. vad vi är skyldiga att informera dig om när Du blivit uttagen till en av SCB:s undersökningar.

De uppgifter Du lämnar i en individ- eller hushållsundersökning skyddas av reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § som innebär att alla som arbetar på SCB omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.

Till skydd för enskildes integritet tjänar dessutom Personuppgiftslagen (1998:204), (PuL). Datainspektionen (DI) är den tillsynsmyndighet som vid sidan av att ge råd och upplysa om vilka regler som gäller, även har till uppgift att föra ett register över dessa anmälningar. I egenskap av tillsynsmyndighet har DI rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, upplysningar om och dokumentation av behandlingen och säkerheten vid denna samt tillträde till lokaler som har anknytning till behandlingen. Uppgifter som samlas in för den officiella statistiken behöver dock inte anmälas då behandlingen av uppgifterna regleras i lagen om den officiella statistiken. SCB för en förteckning över de register som förs för den officiella statistiken.

Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att en gång per år gratis få besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte.

Den registrerade har rätt att få uppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen rättade.

SCB:s policy är att endast lämna ut uppgifter i avidentifierad form, dvs. där det inte framgår vad någon enskild har svarat. Det måste alltid stå klart att uppgifterna inte kan medföra skada eller men för berörda eller närstående för att uppgifter skall kunna lämna SCB.

Hos SCB finns en säkerhetsorganisation som utfärdar särskilda säkerhetsföreskrifter. Föreskrifterna innebär en känslighetsklassning av olika material och grunderna för klassningen bygger på sekretesslagen och personuppgiftslagen.

Dessutom får inte sekretesskyddade uppgifter röjas för annan tjänsteman inom SCB om denne inte har behov av uppgifterna i tjänsten.